-Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (


sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
thrillofitsko­rouważaszże nie po­siadamduszyczytymsa­mymsądziszże mo­jełzyna­rodziły sięz niczegoŁzysą krop­la­mikrwiduszyaugus­tynz hippony sko­ro uważaszże nie po­siadam duszyczy tymtym sa­mymsa­mym sądziszże mo­je łzyna­rodziły się z niczegosą krop­la­mi krwiaugus­tyn z hippony) czy tym sa­mymtym sa­mym sądzisz

Łzy są krop­la­mi krwi duszy.Łzy są kroplami krwi duszy.sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.łzy tyl­ko uwy­dat­niają smu­tek duszy ...Łzy są nie tyl­ko po to, żeby wypłuki­wać pap­rochy z oka, ale i z duszy.