Skoro kobieta nie umie przywiązać mężczyzny, żeby dla niej zapomniał o całym świecie, to się nad nią przechodzi do porządku dziennego.


skoro-kobieta-nie-umie-przywiązać-mężczyzny-żeby-dla-niej-zapomniał-o-całym-świecie-to-ę-nad-ą-przechodzi-do-porządku-dziennego
maria meiedźwieckaskorokobietanieumieprzywiązaćmężczyznyżebydlaniejzapomniałcałymświecietosięnadniąprzechodzidoporządkudziennegoskoro kobietakobieta nienie umieumie przywiązaćprzywiązać mężczyznyżeby dladla niejniej zapomniałzapomniał oo całymcałym świeciesię nadnad niąnią przechodziprzechodzi dodo porządkuporządku dziennegoskoro kobieta niekobieta nie umienie umie przywiązaćumie przywiązać mężczyznyżeby dla niejdla niej zapomniałniej zapomniał ozapomniał o całymo całym świeciesię nad niąnad nią przechodzinią przechodzi doprzechodzi do porządkudo porządku dziennegoskoro kobieta nie umiekobieta nie umie przywiązaćnie umie przywiązać mężczyznyżeby dla niej zapomniałdla niej zapomniał oniej zapomniał o całymzapomniał o całym świeciesię nad nią przechodzinad nią przechodzi donią przechodzi do porządkuprzechodzi do porządku dziennegoskoro kobieta nie umie przywiązaćkobieta nie umie przywiązać mężczyznyżeby dla niej zapomniał odla niej zapomniał o całymniej zapomniał o całym świeciesię nad nią przechodzi donad nią przechodzi do porządkunią przechodzi do porządku dziennego

Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności.Wy­daje się rzeczą dziwną widzieć w ser­cu ko­biety coś sil­niej­sze­go i gorętsze­go nad miłość dla mężczyzny.Człowiekjest tym szczęśliwszy, im więcej mu klepek nie dostaje, byle utrzymywał się w tej koleinie obłąkania, która tak jest szeroka, że nie znaleźć na całym świecie nikogo, kto by wszystkie klepki miał w porządku.Kochał ją bez pa­mięci i dla­tego szyb­ko o niej zapomniał.Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą.