Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego.


skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha-a-co-stanowi-z-górą-trzy-czwarte
gustaw flaubertskoroniemożnażyćtymiktórychsiękochanajwiększątorturąjestcostanowigórątrzyczwarterodzajuludzkiegoskoro nienie możnamożna żyćz tymiktórych sięsię kochanajwiększą torturątorturą jestjest żyćz tymiktórych sięsię nienie kochaco stanowistanowi zz górągórą trzytrzy czwarteczwarte rodzajurodzaju ludzkiegoskoro nie możnanie można żyćmożna żyć zżyć z tymiktórych się kochanajwiększą torturą jesttorturą jest żyćjest żyć zżyć z tymiktórych się niesię nie kochaa co stanowico stanowi zstanowi z górąz górą trzygórą trzy czwartetrzy czwarte rodzajuczwarte rodzaju ludzkiego

Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha. -Gustaw Flaubert
skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha
Każdy powinien złożyć w całość to, co w nim najlepsze, i rozdać innym. I zebrać się razem z tymi, których kocha, żeby odnowić radość. -Anonim
każdy-powinien-złożyć-w-całość-to-co-w-nim-najlepsze-i-rozdać-innym-i-zebrać-ę-razem-z-tymi-których-kocha-żeby-odnowić-radość
Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć. -Fiodor Dostojewski
kto-kocha-ludzi-kocha-też-ich-radoś-bez-radoś-nie-można-żyć
Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini
można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając
Od wieków pojawiają się ludzie, których zadanie polega na tym, aby widzieć i ukazywać nam to, czego nie dostrzegamy w sposób naturalny. Ludźmi tymi są artyści. -Henri Bergson
od-wieków-pojawiają-ę-ludzie-których-zadanie-polega-na-tym-aby-widzieć-i-ukazywać-nam-to-czego-nie-dostrzegamy-w-sposób-naturalny-ludźmi-tymi