Skoro nie znasz możliwości człowieka, jak możesz ocenić jego czyny? W końcu opinię urabia uczucie a nie rozum.


skoro-nie-znasz-możliwoś-człowieka-jak-możesz-ocenić-jego-czyny-w-końcu-opinię-urabia-uczucie-a-nie-rozum
herbert spencerskoronieznaszmożliwościczłowiekajakmożeszocenićjegoczynykońcuopinięurabiauczucierozumskoro nienie znaszznasz możliwościmożliwości człowiekajak możeszmożesz ocenićocenić jegojego czynyw końcukońcu opinięopinię urabiaurabia uczucienie rozumskoro nie znasznie znasz możliwościznasz możliwości człowiekajak możesz ocenićmożesz ocenić jegoocenić jego czynyw końcu opiniękońcu opinię urabiaopinię urabia uczucieuczucie a niea nie rozumskoro nie znasz możliwościnie znasz możliwości człowiekajak możesz ocenić jegomożesz ocenić jego czynyw końcu opinię urabiakońcu opinię urabia uczucieurabia uczucie a nieuczucie a nie rozumskoro nie znasz możliwości człowiekajak możesz ocenić jego czynyw końcu opinię urabia uczucieopinię urabia uczucie a nieurabia uczucie a nie rozum

Nie tylko historia urabia człowieka - człowiek urabia historię.Nie znasz mnie, nie znasz mo­jego imienia, mo­jego praw­dzi­wego uśmiechu, nie znasz mnie, mój od­dech jest już dla Ciebie obcy, a każdy skra­wek ciała który odkryłeś utonął... myślisz że jes­teś ze mną blisko? my­lisz się. Sie­dzisz na ław­ce przeznaczenia, pat­rzysz jak Twe szczęście odchodzi, nie żeg­na się, nie mówi że wróci. po pros­tu znika. a Ty tak siedź i czekaj...Jak uchwycić moment dzielący młodość od dojrzałości, skoro czyny nasze są tak niepoprawne.Jaki możesz dać pokój innym, skoro sam go nie posiadasz?Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę.Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.