Skoro zasady rządu raz są skażone, najlepsze prawa stają się złe i obracają się przeciwko państwu; kiedy zasady są zdrowe, złe prawa działają tak jak dobre; siła samej zasady przeważa wszystko.


skoro-zasady-rzą-raz-są-skażone-najlepsze-prawa-stają-ę-złe-i-obracają-ę-przeciwko-państwu-kiedy-zasady-są-zdrowe-złe-prawa-działają-tak
montesquieuskorozasadyrządurazskażonenajlepszeprawastająsięzłeobracająprzeciwkopaństwukiedyzdrowedziałajątakjakdobresiłasamejprzeważawszystkoskoro zasadyzasady rządurządu razraz sąsą skażonenajlepsze prawaprawa stająstają sięsię złezłe ii obracająobracają sięsię przeciwkoprzeciwko państwukiedy zasadyzasady sąsą zdrowezłe prawaprawa działajądziałają taktak jakjak dobresiła samejsamej zasadyzasady przeważaprzeważa wszystkoskoro zasady rząduzasady rządu razrządu raz sąraz są skażonenajlepsze prawa stająprawa stają sięstają się złesię złe izłe i obracająi obracają sięobracają się przeciwkosię przeciwko państwukiedy zasady sązasady są zdrowezłe prawa działająprawa działają takdziałają tak jaktak jak dobresiła samej zasadysamej zasady przeważazasady przeważa wszystko

Kiedy naród ma dobre obyczaje, prawa stają się proste. -Montesquieu
kiedy-naród-dobre-obyczaje-prawa-stają-ę-proste
Istnieją dwie zasady pozwalające człowiekowi żyć w harmonii: 1. Nie zadręczaj się drobiazgami; 2. Wszystko to drobiazgi. -Wayne Dyer
istnieją-dwie-zasady-pozwalają-człowiekowi-żyć-w-harmonii-1-nie-zadręczaj-ę-drobiazgami-2-wszystko-to-drobiazgi
Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje. -Karol Irzykowski
złe-ę-zwykle-mś-ale-dobre-niekoniecznie-ę-wynagradza-złe-silniejsze-konsekwencje
Darujemy przecież mężczyznom niemoralne postępowanie tak długo, jak długo głoszą zasady moralne i tym samym uznają swoje błędy. -George Bernard Shaw
darujemy-przecież-mężczyznom-niemoralne-postępowanie-tak-długo-jak-długo-głoszą-zasady-moralne-i-tym-samym-uznają-swoje-błędy