Skos­tnienia uważa się często za skrystalizowania.


skos­tnienia-uważa ę-często-za skrystalizowania
karol irzykowskiskos­tnieniauważa sięczęstoza skrystalizowaniaskos­tnienia uważa sięuważa się częstoczęsto za skrystalizowaniaskos­tnienia uważa się częstouważa się często za skrystalizowaniaskos­tnienia uważa się często za skrystalizowania

Skostnienia uważa się często za skrystalizowania.Różni ludzie różnie pos­trze­gają świat. Dla mnie szklan­ka jest zaw­sze do połowy pełna. Sta­ram się za­rażać moim op­ty­miz­mem. Lecz często zas­ta­nawiam się ja­ki jest sens nasze­go is­tnienia. Jes­teśmy po to by da­wać coś innym.trak­tując się jak rzecz, dążę do urzeczy­wis­tnienia siebie Człowiek jest tym, za ko­go się uważa.To pop­rzez gwałt do­ciera­my do gra­nic nasze­go is­tnienia. Ból prze­radza się w ek­stazę. Spoj­rze­nie sta­je się groźbą.W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga.