Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo


skręćmy-w-lewo-gdy-konkurencja-idzie-w-prawo
clyde fesslerskręćmylewogdykonkurencjaidzieprawoskręćmy ww lewogdy konkurencjakonkurencja idzieidzie ww prawoskręćmy w lewogdy konkurencja idziekonkurencja idzie widzie w prawogdy konkurencja idzie wkonkurencja idzie w prawogdy konkurencja idzie w prawo

Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie.A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi: krzesło, ławkę, stół, a ja – rozdarte drzewo.Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE.Duszo mo­ja śnieżno­biała mewo Leć hen w niebo Siódme drzewo Na lewo Aż się roz­padnę i odrodzę Jak fe­niks z popiołu Na prawo Trzy­nas­te stado Spa­daj w dół głęboko Ser­ce mo­je wewnętrzne oko Aż padnę i powstanę Jak fe­niks z popiołu chy­ba już czas aby zro­bić remanent włas­ne­go życia ta­ki mały audyt dob­re na prawo złe na lewo wewnętrzne biuro sprawiedliwości przep­ro­wadzi dochodzenie su­mienie wy­da wyrok zalecenia zos­taną prze­kaza­ne do realizacji w try­bie natychmiastowym może zdążę z audytem przed końcem mo­jej kadencji *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.