Skra­wek na­gości czułej skóry Frag­ment człowieczeństwa Prze­nieś mnie... trochę wyżej Zap­ro­wadź... nieco dalej Ciepło, zim­no, zmysły... Do­tyk. Ból.Coś. Ten frag­ment naskórka Nie ten, a po­tem nie kolejny Tam­ten. Ten. Niez­naczny ruch Ruch Mus­kasz, drwisz Przestajesz Szczyt marze­nia Gra­nice bliskości Znaczące W ob­liczu miłości Drżenie po muśnięciu powietrzem Dot­knij mnie przypadkiem Mus­kaj specjalnie Spójrz, patrz Po duszy kres Ocza­mi w oczy Na­pajaj mnie głębią Mak­sy­mal­ne uzewnętrznienie Ob­nażenie duszy Mak­sy­mal­ne napięcie Bliskość Bądź Trwaj.


skra­wek-na­goś-czułej-skóry-frag­ment-człowieczeństwa-prze­nieś-mnie-trochę wyżej-zap­ro­wadź-nieco dalej-ciepło-zim­no
blackroxanneskra­wekna­gościczułejskóryfrag­mentczłowieczeństwaprze­nieśmnietrochę wyżejzap­ro­wadźnieco dalejciepłozim­nozmysłydo­tykbólcośtenfrag­mentnaskórkanietena po­temnie kolejnytam­tentenniez­nacznyruchruchmus­kaszdrwiszprzestajeszszczytmarze­niagra­nicebliskościznacząceob­liczumiłościdrżeniepo muśnięciupowietrzemdot­knijmnieprzypadkiemmus­kajspecjalniespójrzpatrzpoduszykresocza­miw oczyna­pajajgłębiąmak­sy­mal­neuzewnętrznienieob­nażenienapięciebliskośćbądźtrwajskra­wek na­gościna­gości czułejczułej skóryskóry frag­mentfrag­ment człowieczeństwaczłowieczeństwa prze­nieśprze­nieś mniemnie trochę wyżejtrochę wyżej zap­ro­wadźzap­ro­wadź nieco dalejnieco dalej ciepłozmysły do­tykten frag­mentfrag­ment naskórkanaskórka nienie tena po­tem nie kolejnynie kolejny tam­tenniez­naczny ruchruch ruchruch mus­kaszdrwisz przestajeszprzestajesz szczytszczyt marze­niamarze­nia gra­nicegra­nice bliskościbliskości znacząceznaczące ww ob­liczuob­liczu miłościmiłości drżeniedrżenie po muśnięciupo muśnięciu powietrzempowietrzem dot­knijdot­knij mniemnie przypadkiemprzypadkiem mus­kajmus­kaj specjalniespecjalnie spójrzpatrz popo duszyduszy kreskres ocza­miocza­mi w oczyw oczy na­pajajna­pajaj mniemnie głębiągłębią mak­sy­mal­nemak­sy­mal­ne uzewnętrznienieuzewnętrznienie ob­nażenieob­nażenie duszyduszy mak­sy­mal­nemak­sy­mal­ne napięcienapięcie bliskośćbliskość bądźbądź trwajskra­wek na­gości czułejna­gości czułej skóryczułej skóry frag­mentskóry frag­ment człowieczeństwafrag­ment człowieczeństwa prze­nieśczłowieczeństwa prze­nieś mnieprze­nieś mnie trochę wyżejmnie trochę wyżej zap­ro­wadźtrochę wyżej zap­ro­wadź nieco dalejzap­ro­wadź nieco dalej ciepłoten frag­ment naskórkafrag­ment naskórka nienaskórka nie tena po­tem nie kolejny tam­tenniez­naczny ruch ruchruch ruch mus­kaszdrwisz przestajesz szczytprzestajesz szczyt marze­niaszczyt marze­nia gra­nicemarze­nia gra­nice bliskościgra­nice bliskości znaczącebliskości znaczące wznaczące w ob­liczuw ob­liczu miłościob­liczu miłości drżeniemiłości drżenie po muśnięciudrżenie po muśnięciu powietrzempo muśnięciu powietrzem dot­knijpowietrzem dot­knij mniedot­knij mnie przypadkiemmnie przypadkiem mus­kajprzypadkiem mus­kaj specjalniemus­kaj specjalnie spójrzpatrz po duszypo duszy kresduszy kres ocza­mikres ocza­mi w oczyocza­mi w oczy na­pajajw oczy na­pajaj mniena­pajaj mnie głębiąmnie głębią mak­sy­mal­negłębią mak­sy­mal­ne uzewnętrznieniemak­sy­mal­ne uzewnętrznienie ob­nażenieuzewnętrznienie ob­nażenie duszyob­nażenie duszy mak­sy­mal­neduszy mak­sy­mal­ne napięciemak­sy­mal­ne napięcie bliskośćnapięcie bliskość bądźbliskość bądź trwaj

Dot­knij mnie szep­tem swoich powiek Za­wieś na mnie myśli z ust stęsknionych Utul wykładziną przyszłych wspomnień Zbaw su­mienie uścis­kiem języków Bądź mi Bądź mym ocaleniem. -kszyszunia
dot­knij-mnie-szep­tem-swoich-powiek-za­wieś-na mnie-myśli-z ust-stęsknionych-utul-wykładziną-przyszłych-wspomnień-zbaw-su­mienie