skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki 


skraw­ki-ciszy-rozerwanej-wrzas­ka­mi-cywilizacji-błąkają ę-bezradne-usiłując ę-odnaleźć-aby-cisza-mogła-znowu-ę-odrodzić-dział
zibby77skraw­kiciszyrozerwanejwrzas­ka­micywilizacjibłąkają siębezradneusiłując sięodnaleźćabyciszamogłaznowusięodrodzićdziałpro­zażyciazbig­niewmałecki skraw­ki ciszyciszy rozerwanejrozerwanej wrzas­ka­miwrzas­ka­mi cywilizacjicywilizacji błąkają siębłąkają się bezradnebezradne usiłując sięusiłując się odnaleźćodnaleźć abyaby ciszacisza mogłamogła znowuznowu sięsię odrodzićodrodzić ****** działpro­za życiażycia ****** zbig­niewzbig­niew małecki skraw­ki ciszy rozerwanejciszy rozerwanej wrzas­ka­mirozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacjiwrzas­ka­mi cywilizacji błąkają sięcywilizacji błąkają się bezradnebłąkają się bezradne usiłując siębezradne usiłując się odnaleźćusiłując się odnaleźć abyodnaleźć aby ciszaaby cisza mogłacisza mogła znowumogła znowu sięznowu się odrodzićsię odrodzić ***odrodzić *** działpro­za życia ***życia *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
mgła-przesłoniła-kontury-przeszłoś-sunąc-powoli-naszym-śladem-z-każdym-dniem-jest-bliżej-spie­szmy-ę-aby-nas-nie zagarnęła-przed-końcem