Skrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością; przy wiel­kich ta­len­tach - obłudą.


skrom­ność-przy-prze­ętnych-zdol­nościach-jest zwykłą-szcze­rośą-przy-wiel­kich-­len­tach- obłudą
arthur schopenhauerskrom­nośćprzyprze­ciętnychzdol­nościachjest zwykłąszcze­rościąwiel­kichta­len­tach obłudąskrom­ność przyprzy prze­ciętnychprze­ciętnych zdol­nościachzdol­nościach jest zwykłąjest zwykłą szcze­rościąprzy wiel­kichwiel­kich ta­len­tachskrom­ność przy prze­ciętnychprzy prze­ciętnych zdol­nościachprze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłązdol­nościach jest zwykłą szcze­rościąprzy wiel­kich ta­len­tachskrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościachprzy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłąprze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rościąskrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłąprzy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością

„Wiem, że człowiek jest zdol­ny do wiel­kich czynów, ale jeśli nie jest zdol­ny do wiel­kiego uczu­cia, nie in­te­resu­je mnie”.Kiedy skończy się młodość, wyjątkową przy­jem­ność spra­wiają nam spot­ka­nia z ludźmi, którzy przed la­ty by­li naszy­mi przy­jaciółmi i wspo­mina­nie wiel­kich czynów z pra­daw­nych czasów.Zadzi­wiająca jest zdol­ność chu­dych sta­ruszek do dźwi­gania wiel­kich ładunków. Dokład­ne ba­dania wy­kazują, że mrówka pot­ra­fi unieść ładu­nek stok­rotnie prze­wyższający wagę jej ciała, ale nie udało się ok­reślić żad­nej gra­nicy mo­cy unoszącej dla prze­ciętnej, drob­nej, osiem­dziesięciolet­niej bab­ki hiszpańskiego chłopa.Często spo­tyka­ny błąd po­lega na ok­reśla­niu niższych rang ma­gicznych mianem „magów spod płotu”. Ma­gia płoto­wa, czy raczej żywopłoto­wa, to po­ważana, wys­pecja­lizo­wana gałąź ma­gii ogólnej, przy­ciągająca zwyk­le ludzi mil­czących, za­myślo­nych, o skłon­nościach druidys­tycznych i zdol­nościach do ar­tystyczne­go strzyżenia krzewów.Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły.Sze­roki świat jest pełen wiel­kich cier­pień, i wiel­kich ra­dości, mój przy­jacielu. To pier­wsze ut­rzy­ma Cię na właści­wej drodze, a dru­gie spra­wi ze podróż będzie znośna. The wor­ld is full of great pain, and great joy, my friend. The fir­st keeps you on the path of grow­th, the lat­ter ma­kes the jour­ney to­lerab­le. (ang.)