skrzętnie pro­duku­je sieci niczym pająk pas­kudny tka je upar­cie godzi­nami ubo­ga w po­zytyw­ne uczucia niewi­docznie chwy­ta w per­fekcyj­ne pułapki pod­chodzi do is­to­ty po­woli za­ciera odnóża strach w oczach dostrzega wy­sysa ciepłe emocje z chłodem wypuszcza smut­ne, obo­lałe serca licząc na ko­lejną zdobycz bo­gatą w miłość i troskę życiodaj­ne so­ki spija jest bezproduktywna ob­darta z te­go co tak ceni szu­ka ciepłoty serca be­zin­te­resow­nej tyl­ko jej, na wyłączność nie lu­bi dzielić się z innymi tym cze­go tak pragnie szu­ka w amo­ku oka­leczając niewinnych… 


skrzętnie-pro­duku­-sieci-niczym-pająk-­kudny-tka- upar­cie-godzi­nami-ubo­ga-w po­zytyw­ne-uczucia-niewi­docznie-chwy­-w
papużkaskrzętniepro­duku­jesieciniczympająkpas­kudnytkaje upar­ciegodzi­namiubo­gaw po­zytyw­neuczucianiewi­doczniechwy­taper­fekcyj­nepułapkipod­chodzido is­to­typo­woliza­cieraodnóżastrachw oczachdostrzegawy­sysaciepłeemocjechłodemwypuszczasmut­neobo­lałesercaliczącna ko­lejnązdobyczbo­gatąw miłośći troskężyciodaj­neso­kispijajestbezproduktywnaob­dartaz te­goco takceniszu­kaciepłotybe­zin­te­resow­nejtyl­kojejna wyłącznośćnielu­bidzielić sięz innymitymcze­gotakpragniew amo­kuoka­leczającniewinnych… skrzętnie pro­duku­jepro­duku­je siecisieci niczymniczym pająkpająk pas­kudnypas­kudny tkatka je upar­cieje upar­cie godzi­namigodzi­nami ubo­gaubo­ga w po­zytyw­new po­zytyw­ne uczuciauczucia niewi­docznieniewi­docznie chwy­tachwy­ta ww per­fekcyj­neper­fekcyj­ne pułapkipułapki pod­chodzipod­chodzi do is­to­tydo is­to­ty po­wolipo­woli za­cieraza­ciera odnóżaodnóża strachstrach w oczachw oczach dostrzegadostrzega wy­sysawy­sysa ciepłeciepłe emocjeemocje zz chłodemchłodem wypuszczawypuszcza smut­neobo­lałe sercaserca licząclicząc na ko­lejnąna ko­lejną zdobyczzdobycz bo­gatąbo­gatą w miłośćw miłość i troskęi troskę życiodaj­neżyciodaj­ne so­kiso­ki spijaspija jestjest bezproduktywnabezproduktywna ob­dartaob­darta z te­goz te­go co takco tak ceniceni szu­kaszu­ka ciepłotyciepłoty sercaserca be­zin­te­resow­nejbe­zin­te­resow­nej tyl­kotyl­ko jejna wyłączność nienie lu­bilu­bi dzielić siędzielić się z innymiz innymi tymtym cze­gocze­go taktak pragniepragnie szu­kaszu­ka w amo­kuw amo­ku oka­leczającoka­leczając niewinnych… skrzętnie pro­duku­je siecipro­duku­je sieci niczymsieci niczym pająkniczym pająk pas­kudnypająk pas­kudny tkapas­kudny tka je upar­cietka je upar­cie godzi­namije upar­cie godzi­nami ubo­gagodzi­nami ubo­ga w po­zytyw­neubo­ga w po­zytyw­ne uczuciaw po­zytyw­ne uczucia niewi­docznieuczucia niewi­docznie chwy­taniewi­docznie chwy­ta wchwy­ta w per­fekcyj­new per­fekcyj­ne pułapkiper­fekcyj­ne pułapki pod­chodzipułapki pod­chodzi do is­to­typod­chodzi do is­to­ty po­wolido is­to­ty po­woli za­cierapo­woli za­ciera odnóżaza­ciera odnóża strachodnóża strach w oczachstrach w oczach dostrzegaw oczach dostrzega wy­sysadostrzega wy­sysa ciepłewy­sysa ciepłe emocjeciepłe emocje zemocje z chłodemz chłodem wypuszczachłodem wypuszcza smut­neobo­lałe serca liczącserca licząc na ko­lejnąlicząc na ko­lejną zdobyczna ko­lejną zdobycz bo­gatązdobycz bo­gatą w miłośćbo­gatą w miłość i troskęw miłość i troskę życiodaj­nei troskę życiodaj­ne so­kiżyciodaj­ne so­ki spijaso­ki spija jestspija jest bezproduktywnajest bezproduktywna ob­dartabezproduktywna ob­darta z te­goob­darta z te­go co takz te­go co tak cenico tak ceni szu­kaceni szu­ka ciepłotyszu­ka ciepłoty sercaciepłoty serca be­zin­te­resow­nejserca be­zin­te­resow­nej tyl­kobe­zin­te­resow­nej tyl­ko jejna wyłączność nie lu­binie lu­bi dzielić sięlu­bi dzielić się z innymidzielić się z innymi tymz innymi tym cze­gotym cze­go takcze­go tak pragnietak pragnie szu­kapragnie szu­ka w amo­kuszu­ka w amo­ku oka­leczającw amo­ku oka­leczając niewinnych… 

Is­to­ta miłości po­lega na tym, że zakłada ona be­zin­te­resow­ność, samą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność.Po uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości.Bo tak nap­rawdę to, ta za­baw­na op­ty­mis­tka jest tyl­ko przyk­rywką dla smut­nej sa­mot­nej dziew­czy­ny, którą jest naprawdę.Była je­go ideałem. Małą, słodką dziew­czynką, o niebies­kich oczach. Uwiel­biała się uśmie­chać do słońca. Stać w deszczu i szu­kać tęczy, lu­biła mar­szczyć niep­rzy­jaźnie noc, a po­tem wy­buchać głośnym śmie­chem, wsłuchi­wać się w mu­zykę, szu­kając jej sen­su, a cza­sem jak ko­goś zwyczaj­nie nie przy­tuliła, była smut­na. Szko­da tyl­ko, że On te­go nie zauważył..Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !!