skrzętnie pro­duku­je sieci niczym pająk pas­kudny tka je upar­cie godzi­nami ubo­ga w po­zytyw­ne uczucia niewi­docznie chwy­ta w per­fekcyj­ne pułapki pod­chodzi do is­to­ty po­woli za­ciera odnóża strach w oczach dostrzega wy­sysa ciepłe emocje z chłodem wypuszcza smut­ne, obo­lałe serca licząc na ko­lejną zdobycz bo­gatą w miłość i troskę życiodaj­ne so­ki spija jest bezproduktywna ob­darta z te­go co tak ceni szu­ka ciepłoty serca be­zin­te­resow­nej tyl­ko jej, na wyłączność nie lu­bi dzielić się z innymi tym cze­go tak pragnie szu­ka w amo­ku oka­leczając niewinnych… 


skrzętnie-pro­duku­-sieci-niczym-pająk-­kudny-tka- upar­cie-godzi­nami-ubo­ga-w po­zytyw­ne-uczucia-niewi­docznie-chwy­-w
papużkaskrzętniepro­duku­jesieciniczympająkpas­kudnytkaje upar­ciegodzi­namiubo­gaw po­zytyw­neuczucianiewi­doczniechwy­taper­fekcyj­nepułapkipod­chodzido is­to­typo­woliza­cieraodnóżastrachw oczachdostrzegawy­sysaciepłeemocjechłodemwypuszczasmut­neobo­lałesercaliczącna ko­lejnązdobyczbo­gatąw miłośći troskężyciodaj­neso­kispijajestbezproduktywnaob­dartaz te­goco takceniszu­kaciepłotybe­zin­te­resow­nejtyl­kojejna wyłącznośćnielu­bidzielić sięz innymitymcze­gotakpragniew amo­kuoka­leczającniewinnych… skrzętnie pro­duku­jepro­duku­je siecisieci niczymniczym pająkpająk pas­kudnypas­kudny tkatka je upar­cieje upar­cie godzi­namigodzi­nami ubo­gaubo­ga w po­zytyw­new po­zytyw­ne uczuciauczucia niewi­docznieniewi­docznie chwy­tachwy­ta ww per­fekcyj­neper­fekcyj­ne pułapkipułapki pod­chodzipod­chodzi do is­to­tydo is­to­ty po­wolipo­woli za­cieraza­ciera odnóżaodnóża strachstrach w oczachw oczach dostrzegadostrzega wy­sysawy­sysa ciepłeciepłe emocjeemocje zz chłodemchłodem wypuszczawypuszcza smut­neobo­lałe sercaserca licząclicząc na ko­lejnąna ko­lejną zdobyczzdobycz bo­gatąbo­gatą w miłośćw miłość i troskęi troskę życiodaj­neżyciodaj­ne so­kiso­ki spijaspija jestjest bezproduktywnabezproduktywna ob­dartaob­darta z te­goz te­go co takco tak ceniceni szu­kaszu­ka ciepłotyciepłoty sercaserca be­zin­te­resow­nejbe­zin­te­resow­nej tyl­kotyl­ko jejna wyłączność nienie lu­bilu­bi dzielić siędzielić się z innymiz innymi tymtym cze­gocze­go taktak pragniepragnie szu­kaszu­ka w amo­kuw amo­ku oka­leczającoka­leczając niewinnych… skrzętnie pro­duku­je siecipro­duku­je sieci niczymsieci niczym pająkniczym pająk pas­kudnypająk pas­kudny tkapas­kudny tka je upar­cietka je upar­cie godzi­namije upar­cie godzi­nami ubo­gagodzi­nami ubo­ga w po­zytyw­neubo­ga w po­zytyw­ne uczuciaw po­zytyw­ne uczucia niewi­docznieuczucia niewi­docznie chwy­taniewi­docznie chwy­ta wchwy­ta w per­fekcyj­new per­fekcyj­ne pułapkiper­fekcyj­ne pułapki pod­chodzipułapki pod­chodzi do is­to­typod­chodzi do is­to­ty po­wolido is­to­ty po­woli za­cierapo­woli za­ciera odnóżaza­ciera odnóża strachodnóża strach w oczachstrach w oczach dostrzegaw oczach dostrzega wy­sysadostrzega wy­sysa ciepłewy­sysa ciepłe emocjeciepłe emocje zemocje z chłodemz chłodem wypuszczachłodem wypuszcza smut­neobo­lałe serca liczącserca licząc na ko­lejnąlicząc na ko­lejną zdobyczna ko­lejną zdobycz bo­gatązdobycz bo­gatą w miłośćbo­gatą w miłość i troskęw miłość i troskę życiodaj­nei troskę życiodaj­ne so­kiżyciodaj­ne so­ki spijaso­ki spija jestspija jest bezproduktywnajest bezproduktywna ob­dartabezproduktywna ob­darta z te­goob­darta z te­go co takz te­go co tak cenico tak ceni szu­kaceni szu­ka ciepłotyszu­ka ciepłoty sercaciepłoty serca be­zin­te­resow­nejserca be­zin­te­resow­nej tyl­kobe­zin­te­resow­nej tyl­ko jejna wyłączność nie lu­binie lu­bi dzielić sięlu­bi dzielić się z innymidzielić się z innymi tymz innymi tym cze­gotym cze­go takcze­go tak pragnietak pragnie szu­kapragnie szu­ka w amo­kuszu­ka w amo­ku oka­leczającw amo­ku oka­leczając niewinnych… 

Is­to­ta miłości po­lega na tym, że zakłada ona be­zin­te­resow­ność, samą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność. -Gustaw Holoubek
is­to­-miłoś-po­lega-na tym-że zakłada-ona-be­zin­te­resow­ność-samą-be­zin­te­resow­ność-i tyl­ko-bezinteresowność
Bo tak nap­rawdę to, ta za­baw­na op­ty­mis­tka jest tyl­ko przyk­rywką dla smut­nej sa­mot­nej dziew­czy­ny, którą jest naprawdę. -Zielona15
bo tak-nap­rawdę-to- za­baw­na-op­ty­mis­tka-jest tyl­ko-przyk­rywką-dla-smut­nej-­­nej-dziew­czy­ny-którą-jest naprawdę