Sku­piona buzia ma­gia codzien­nych spotkań... mod­litwa dziecka.


sku­piona-buzia-­gia-codzien­nych-spotkań-mod­litwa-dziecka
seneka 18sku­pionabuziama­giacodzien­nychspotkańmod­litwadzieckasku­piona buziabuzia ma­giama­gia codzien­nychcodzien­nych spotkańspotkań mod­litwamod­litwa dzieckasku­piona buzia ma­giabuzia ma­gia codzien­nychma­gia codzien­nych spotkańcodzien­nych spotkań mod­litwaspotkań mod­litwa dzieckasku­piona buzia ma­gia codzien­nychbuzia ma­gia codzien­nych spotkańma­gia codzien­nych spotkań mod­litwacodzien­nych spotkań mod­litwa dzieckasku­piona buzia ma­gia codzien­nych spotkańbuzia ma­gia codzien­nych spotkań mod­litwama­gia codzien­nych spotkań mod­litwa dziecka

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy.Mod­litwa jest sios­trą ptaków...Mod­litwa jest prze­de wszys­tkim miłością.Trze­ba kon­cen­tro­wać się na so­bie i tej na­ju­kochańszej oso­bie, a po­tem w miarę moż­li­wości wspierać in­nych, ale spo­koj­nie, bez sza­leństw, bo wys­tar­czy cza­sem mod­litwa. inspirowane Ski­ba za skibą. Pot mod­litwą za ziemię - Dob­ry ogrodnik.Mod­litwa to broń słabych, głodujących, bez­silnych, za­gubionych i wątpiących.