Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko.


smak-jest naj­lep­szym-sędzią-zdarza ę-on rzadko
paul cézannesmakjest naj­lep­szymsędziązdarza sięon rzadkosmak jest naj­lep­szymjest naj­lep­szym sędziązdarza się on rzadkosmak jest naj­lep­szym sędzią

Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko.By­cie naj­lep­szym jest ta­kie sa­mo jak by­cie śred­nim, a to jest tak sa­mo jak by­cie naj­gor­szym. To wszys­tko tyl­ko sta­ny by­tu. Liczy się to, jak da­na oso­ba czu­je się w swoim sta­nie i cze­mu się w nim znajduje.Miłość jest naj­lep­szym nauczycielem.Naj­lep­szym spo­sobem wy­wołania nu­dy jest mówienie wszys­tkiego, co się wie.Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym.Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój.