Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić.


smu­tek-jest ­mowys­tar­czal­ny-by od­czuć-jed­nak-pełną-war­tość-ra­doś-mu­sisz-mieć-ko­goś-by ę-ą-podzielić
mark twainsmu­tekjest sa­mowys­tar­czal­nyby od­czućjed­nakpełnąwar­tośćra­dościmu­siszmiećko­gośby sięniąpodzielićsmu­tek jest sa­mowys­tar­czal­nyby od­czuć jed­nakjed­nak pełnąpełną war­tośćwar­tość ra­dościmu­sisz miećmieć ko­gośby się niąnią podzielićby od­czuć jed­nak pełnąjed­nak pełną war­tośćpełną war­tość ra­dościmu­sisz mieć ko­gośby się nią podzielićby od­czuć jed­nak pełną war­tośćjed­nak pełną war­tość ra­dościby od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości

- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.W smut­ku za­pomi­namy często co dob­re­go spot­kało nas wcześniej. Rozżale­nie jest nad­rzędnym ele­men­tem naszej egzys­ten­cji, w ok­re­sie trwa­nia w smut­ku. Niem­niej jed­nak myślę, że my ludzie ma­my szczególne pre­dys­po­zyc­je i ten­den­cje by smu­tek potęgo­wać i pogłębiać w so­bie. Użala­my się nad sobą, inaczej nie mogę te­go naz­wać. Jed­nak wys­tar­czy by po­jawiła się na ho­ryzon­cie od­po­wied­nia osobą, która uświado­mi, że sie­dze­nie i la­men­to­wanie nicze­go nie zmieni.Smutek jest samowystarczalny: by odczuć jednak pełną wartość radości, musisz mieć kogoś, by się nią podzielić.Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona: kiedy prze­cieram lek­ko horyzont on w oczach mi się błąka licząc na ciepłe resztki złudzeń i chcę to wszys­tko wykrzyczeć bo może lżej będzie duszy gdy za­war­tość z siebie wyrzucę bosą stopą już wyczu­wam grunt po dru­giej stro­nie okiennicy lecz za­wisłam gra­nicząc żalem jed­nak nie wiem których słuchać jed­ni chichoczą z radością drudzy łza­mi znaczą po­nure lica chy­ba właśnie tak sma­kuje życie spląta­ny uśmiech i smu­tek z cichy­mi tęskno­tami na szczycie Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień...