Smu­tek jest ważnym słowem w de­finic­ji świata. Leży u pod­staw wszys­tkiego, jest piątym żywiołem, kwintesencją.


smu­tek-jest ważnym-słowem-w de­finic­ji-świata-leży u pod­staw-wszys­tkiego-jest piątym-żywiołem-kwintesencją
olga tokarczuksmu­tekjest ważnymsłowemw de­finic­jiświatależy u pod­stawwszys­tkiegojest piątymżywiołemkwintesencjąsmu­tek jest ważnymjest ważnym słowemsłowem w de­finic­jiw de­finic­ji światależy u pod­staw wszys­tkiegojest piątym żywiołemsmu­tek jest ważnym słowemjest ważnym słowem w de­finic­jisłowem w de­finic­ji światasmu­tek jest ważnym słowem w de­finic­jijest ważnym słowem w de­finic­ji światasmu­tek jest ważnym słowem w de­finic­ji świata

W Polsce zetknąłem się z piątym żywiołem: błotem.Sta­jać się kimś ważnym w czyimś życiu, ob­rać możesz dwie ro­le:Anioła- który wniesie w życie dru­giej oso­by szczęście, ra­dość i miłość, możesz być tez Diabłem siejąc smu­tek, zło i zniszcze­nie...Wybór na­leży tyl­ko i wyłącznie do Ciebie, a wiec decyduj...Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me Nie na­leży się przy­wiązy­wać do wszys­tkich i wszys­tkiego gdyż jest to nie do­cenione, nie zauważane nasze poświecenie...Smu­tek jest naj­gor­szy wte­dy, gdy zaczniemy go so­bie wma­wiać i pod­da­wać się mu bez ani jed­nej is­kier­ki radości.Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...