Smut­no byłoby, gdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrze.


smut­no-byłoby-gdy­by-nikt ę-nie my­lił-i wszys­cy-ro­bili-dobrze
tadeusz boy-Żeleńskismut­nobyłobygdy­bynikt sięnie my­liłi wszys­cyro­bilidobrzesmut­no byłobygdy­by nikt sięnikt się nie my­liłnie my­lił i wszys­cyi wszys­cy ro­biliro­bili dobrzegdy­by nikt się nie my­liłnikt się nie my­lił i wszys­cynie my­lił i wszys­cy ro­bilii wszys­cy ro­bili dobrzegdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cynikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bilinie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrzegdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bilinikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrze

Smutno byłoby, gdyby nikt się nie mylił i wszyscy robili dobrze.Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił.Smut­ny epi­log - po­bili się os­tatni­mi des­ka­mi ratunku.Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie.A gdy wszys­tkich my­lił mój uśmiech, pot­ra­fiłeś spoj­rzeć mi w oczy i wie­dzieć, że nic nie jest w porządku.Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost