Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost


smut­no-mi-gdy-wiem-co twe-ser­-czu­-do mnie-a ty nie pot­ra­fisz-po­wie­dzieć-wprost-kocham-cię-gdy-siedzę-przy-oknie-smut­no-mi-gdy
canalettasmut­nomigdywiemco tweser­ceczu­jedo mniea ty nie pot­ra­fiszpo­wie­dziećwprostkochamcięsiedzęprzyoknieże twedłonieis­tniejądlamnieleczciąglenie pot­ra­fiszpo­wie­dziećjak kochaszjes­temna dniebo choćw czy­nachrodzi sięmiłośćchciałabymrazusłyszećjak piękniemiłośćwyznajeszsmut­no migdy wiemco twe ser­ceser­ce czu­jeczu­je do mniea ty nie pot­ra­fisz po­wie­dziećpo­wie­dzieć wprostkocham cięgdy siedzęsiedzę przyprzy okniesmut­no migdy wiemże twe dłoniedłonie is­tniejąis­tnieją dladla mnielecz ciągleciągle nie pot­ra­fisznie pot­ra­fisz po­wie­dziećjak kochasz mniegdy jes­temjes­tem na dniesmut­no mibo choć w czy­nachw czy­nach rodzi sięrodzi się miłośćchciałabym razraz usłyszećjak pięknie miłośćmiłość wyznajeszco twe ser­ce czu­jeser­ce czu­je do mniea ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprostgdy siedzę przysiedzę przy oknieże twe dłonie is­tniejądłonie is­tnieją dlais­tnieją dla mnielecz ciągle nie pot­ra­fiszciągle nie pot­ra­fisz po­wie­dziećgdy jes­tem na dniebo choć w czy­nach rodzi sięw czy­nach rodzi się miłośćchciałabym raz usłyszećjak pięknie miłość wyznajesz