Smut­ny przy­jaciel. Smut­na ja. Zadzi­wiające jak nasze hu­mory wpływają na siebie.


smut­ny-przy­jaciel-smut­na-ja-zadzi­wiają-jak nasze-hu­mory-wpływają-na siebie
aleksandra_czarnasmut­nyprzy­jacielsmut­najazadzi­wiającejak naszehu­morywpływająna siebiesmut­ny przy­jacielsmut­na jazadzi­wiające jak naszejak nasze hu­moryhu­mory wpływająwpływają na siebiezadzi­wiające jak nasze hu­moryjak nasze hu­mory wpływająhu­mory wpływają na siebiezadzi­wiające jak nasze hu­mory wpływająjak nasze hu­mory wpływają na siebiezadzi­wiające jak nasze hu­mory wpływają na siebie

` Gdy Twój przy­jaciel jest smut­ny, Ty auto­matycznie tra­cisz dob­ry hu­mor ...Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.Nap­rawdę zadzi­wiające. Żaba prze­mieniona ma­gicznie w żabę. Cudowne.Nasze smut­ki są ra­dościami naszych wrogów.Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi.