Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.


sny-są-językiem-boga-gdy-bóg-przemawia-językiem-świata-mogę-odgadnąć-ich-znaczenie-jeśli-zaś-mówi-językiem-twojej-duszy-to-tylko-ty
paulo coelhosnyjęzykiembogagdybógprzemawiaświatamogęodgadnąćichznaczeniejeślizaśmówitwojejduszytotylkotyjedenmożeszzrozumiećsny sąsą językiemjęzykiem bogagdy bógbóg przemawiaprzemawia językiemjęzykiem światamogę odgadnąćodgadnąć ichich znaczeniejeśli zaśzaś mówimówi językiemjęzykiem twojejtwojej duszytylko tyty jedenjeden możeszmożesz jeje zrozumiećsny są językiemsą językiem bogagdy bóg przemawiabóg przemawia językiemprzemawia językiem światamogę odgadnąć ichodgadnąć ich znaczeniejeśli zaś mówizaś mówi językiemmówi językiem twojejjęzykiem twojej duszytylko ty jedenty jeden możeszjeden możesz jemożesz je zrozumieć

Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości. -Francoise Giroud
moda-stanowi-najlepszy-sondaż-mówi-ona-bowiem-językiem-jakiego-nie-znają-inne-sondaże-językiem-podświadomoś
Chciałbym dysponować językiem, stojącym ponad wszystkimi innymi językami, językiem, któremu wszystkie inne służą. -James Joyce
chciałbym-dysponować-językiem-stojącym-ponad-wszystkimi-innymi-językami-językiem-któremu-wszystkie-inne-służą
Językiem przyjaźni nie są słowa, lecz znaczenie. -Anonim
językiem-przyjaź-nie-są-słowa-lecz-znaczenie