Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.


sny-są-językiem-boga-gdy-bóg-przemawia-językiem-świata-mogę-odgadnąć-ich-znaczenie-jeśli-zaś-mówi-językiem-twojej-duszy-to-tylko-ty
paulo coelhosnyjęzykiembogagdybógprzemawiaświatamogęodgadnąćichznaczeniejeślizaśmówitwojejduszytotylkotyjedenmożeszzrozumiećsny sąsą językiemjęzykiem bogagdy bógbóg przemawiaprzemawia językiemjęzykiem światamogę odgadnąćodgadnąć ichich znaczeniejeśli zaśzaś mówimówi językiemjęzykiem twojejtwojej duszytylko tyty jedenjeden możeszmożesz jeje zrozumiećsny są językiemsą językiem bogagdy bóg przemawiabóg przemawia językiemprzemawia językiem światamogę odgadnąć ichodgadnąć ich znaczeniejeśli zaś mówizaś mówi językiemmówi językiem twojejjęzykiem twojej duszytylko ty jedenty jeden możeszjeden możesz jemożesz je zrozumieć

Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości.Chciałbym dysponować językiem, stojącym ponad wszystkimi innymi językami, językiem, któremu wszystkie inne służą.Językiem przyjaźni nie są słowa, lecz znaczenie.Wszystko, co się da zrozumieć, jest językiem.Człowiek jest językiem Boga.Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.