So­do­ma wciąż prosperuje na słupie so­li sex ofer­ty się afiszuje.


so­do­-wciąż-prosperuje-na-słupie-so­li-sex-ofer­ty ę-afiszuje
eskimoska86so­do­mawciążprosperujenasłupieso­lisexofer­ty sięafiszujeso­do­ma wciążwciąż prosperujeprosperuje nana słupiesłupie so­liso­li sexsex ofer­ty sięofer­ty się afiszujeso­do­ma wciąż prosperujewciąż prosperuje naprosperuje na słupiena słupie so­lisłupie so­li sexso­li sex ofer­ty sięsex ofer­ty się afiszujeso­do­ma wciąż prosperuje nawciąż prosperuje na słupieprosperuje na słupie so­lina słupie so­li sexsłupie so­li sex ofer­ty sięso­li sex ofer­ty się afiszujeso­do­ma wciąż prosperuje na słupiewciąż prosperuje na słupie so­liprosperuje na słupie so­li sexna słupie so­li sex ofer­ty sięsłupie so­li sex ofer­ty się afiszuje

Du­ra sex, sed sex. (pa­raf­ra­za łacińskiej sen­ten­cji: du­ra lex, sed lex - twar­de pra­wo, ale prawo) prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza Czyżby co­raz bo­gat­sza ofer­ta środków c z y s t o ś c i zwias­to­wała co­raz brud­niej­sze czasy? Na sex - appeal składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma.Na sex-ap­peal składa się w połowie to, co ko­bieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma.Drogi pamięci są wciąż te same, wciąż utarte, a kto próbuje wśród nich zabłądzić, trudzi się nadaremnie.