So­me thin­gs will ne­ver chan­ge. (ang.) 


so­me-thin­gs-will-ne­ver-chan­ge-ang 
tupac amaru shakurso­methin­gswillne­verchan­geang so­me thin­gsthin­gs willwill ne­verne­ver chan­geso­me thin­gs willthin­gs will ne­verwill ne­ver chan­geso­me thin­gs will ne­verthin­gs will ne­ver chan­geso­me thin­gs will ne­ver chan­ge

Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore
pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.)  -Milton Friedman
rządy-nie uczą ę-nicze­go-tyl­ko ludzie ę-uczą-go­ver­nmen­ts-ne­ver-learn-on­ly peop­-learn-ang 
I za­bijają mnie zno­wu al­bo biorą mnie ja­kim jes­tem, by być nie zmiennym. And kill me again or ta­ke me as I am for I shall not chan­ge. (ang.)  -Donatien Alphonse François de Sade
i za­bijają-mnie-zno­wu-al­bo-biorą-mnie-ja­kim-jes­tem-by być-nie zmiennym-and-kill-me again-or ­ke-me as i am for-i shall-not
Bi­sek­sualizm? Niewątpli­wie pod­wa­ja two­je szan­se na so­bot­nią randkę. Bi­sexuali­ty im­me­diate­ly doub­les your chan­ces for a da­te on Sa­tur­day night. (ang.)  -Woody Allen
bi­sek­sualizm-niewątpli­wie-pod­wa­ja-two­-szan­se-na so­bot­ą-randkę-bi­sexuali­ty-im­me­diate­ly-doub­-your-chan­-for
Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych. Mo­ney is bet­ter than po­ver­ty, if on­ly for fi­nan­cial reasons. (ang.)  -Woody Allen
po­siada­nie-pieniędzy-jest lep­sze-od ich-bra­ku-przy­naj­mniej-z po­wodów-finansowych-mo­ney-is bet­ter-than-po­ver­ty-if on­ly
Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman
rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly