Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.


socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
honore de balzacsocjalizmktórychwalisięswojąmłodościąjeststarymmatkobójcątoonzawszezabijałswojamatkęrepublikęsiostręwolnośćktóry chwalichwali sięsię swojąswoją młodościąjest starymstarym matkobójcąon zawszezawsze zabijałzabijał swojaswoja matkęmatkęrepublikęi swojaswoja siostręsiostręwolnośćktóry chwali sięchwali się swojąsię swoją młodościąjest starym matkobójcąon zawsze zabijałzawsze zabijał swojazabijał swoja matkęswoja matkęi swoja siostręswoja siostręktóry chwali się swojąchwali się swoją młodościąon zawsze zabijał swojazawsze zabijał swoja matkęzabijał swoja matkęi swoja siostręktóry chwali się swoją młodościąon zawsze zabijał swoja matkęzawsze zabijał swoja matkę

Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę.Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.Mężczyzna, który żeni się z kobieta mądrzejszą od siebie, ogranicza swoja wolność.Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność!