Sowa jest ślepa w dzień, a wrona w nocy, lecz ten, kogo oślepi miłość jest ślepy i w dzień i w nocy.


sowa-jest-ślepa-w-dzień-a-wrona-w-nocy-lecz-ten-kogo-oślepi-miłość-jest-ślepy-i-w-dzień-i-w-nocy
tomasz mannsowajestślepadzieńwronanocylecztenkogooślepimiłośćślepydzieńnocysowa jestjest ślepaślepa ww dzieńwrona ww nocylecz tenkogo oślepioślepi miłośćmiłość jestjest ślepyślepy iw dzieńdzień iw nocysowa jest ślepajest ślepa wślepa w dzieńa wrona wwrona w nocykogo oślepi miłośćoślepi miłość jestmiłość jest ślepyjest ślepy iślepy i wi w dzieńw dzień idzień i wi w nocysowa jest ślepa wjest ślepa w dzieńa wrona w nocykogo oślepi miłość jestoślepi miłość jest ślepymiłość jest ślepy ijest ślepy i wślepy i w dzieńi w dzień iw dzień i wdzień i w nocysowa jest ślepa w dzieńkogo oślepi miłość jest ślepyoślepi miłość jest ślepy imiłość jest ślepy i wjest ślepy i w dzieńślepy i w dzień ii w dzień i ww dzień i w nocy

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. -św. Jan Chryzostom
mod­litwa-jest naj­większym-dob­rem-jest in­tymną-wspólnotą-z bo­giem-mu­-pochodzić-z ser­ca-mu­-zak­wi­ć-codzien­nie-w dzień
Uda­wana przy­jaźń w dzień, ciche plot­ki w nocy!  -Zielona15
uda­wana-przy­jaźń-w dzień-ciche-plot­ki-w nocy 
Żyję da­lej w strachu przed strachem. Strach czai się w dzień, aby wys­koczyć w nocy. -Tim Guénard
Żyję-da­lej-w strachu-przed-strachem-strach czai ę-w dzień-aby wys­koczyć-w nocy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką. -Magdalena Samozwaniec
w-dzień-obchodź-ę-z-żoną-jak-z-przyjacielem-w-nocy-jak-z-przyjaciółką