spójrz gdzie niesie wiatr pus­te dźwięki serc wy­fan­tazjo­waną bramą triumfu szy­bują cym­bały brzmiących słów o ko­lej­ny dzień w tył zmyślo­nych salwą ucieczki dlacze­go krążysz wokół mar­twej ciszy skrzy­wione pojęcie nie słucha rozsądku więcej żyj two­je piękno śpi bezwiednie za­bija­ne co dzień i w końcu wyśnij na ja­wie święty sen Boga o człowieku  


spójrz-gdzie-niesie-wiatr-pus­te-dźwięki-serc-wy­fan­tazjo­waną-bramą-triumfu-szy­bują-cym­bały-brzmiących-słów-o-ko­lej­ny-dzień
wdechspójrzgdzieniesiewiatrpus­tedźwiękisercwy­fan­tazjo­wanąbramątriumfuszy­bującym­bałybrzmiącychsłówko­lej­nydzieńw tyłzmyślo­nychsalwąucieczkidlacze­gokrążyszwokółmar­twejciszyskrzy­wionepojęcienie słucharozsądkuwięcejżyjtwo­jepięknośpibezwiednieza­bija­neco dzieńw końcuwyśnijna ja­wieświętysenbogaczłowieku spójrz gdziegdzie niesieniesie wiatrwiatr pus­tepus­te dźwiękidźwięki sercserc wy­fan­tazjo­wanąwy­fan­tazjo­waną bramąbramą triumfutriumfu szy­bująszy­bują cym­bałycym­bały brzmiącychbrzmiących słówsłów oo ko­lej­nyko­lej­ny dzieńdzień w tyłw tył zmyślo­nychzmyślo­nych salwąsalwą ucieczkiucieczki dlacze­godlacze­go krążyszkrążysz wokółwokół mar­twejmar­twej ciszyciszy skrzy­wioneskrzy­wione pojęciepojęcie nie słuchanie słucha rozsądkurozsądku więcejwięcej żyjżyj two­jetwo­je pięknopiękno śpiśpi bezwiedniebezwiednie za­bija­neza­bija­ne co dzieńco dzień ii w końcuw końcu wyśnijwyśnij na ja­wiena ja­wie świętyświęty sensen bogaboga oo człowiekuczłowieku  spójrz gdzie niesiegdzie niesie wiatrniesie wiatr pus­tewiatr pus­te dźwiękipus­te dźwięki sercdźwięki serc wy­fan­tazjo­wanąserc wy­fan­tazjo­waną bramąwy­fan­tazjo­waną bramą triumfubramą triumfu szy­bujątriumfu szy­bują cym­bałyszy­bują cym­bały brzmiącychcym­bały brzmiących słówbrzmiących słów osłów o ko­lej­nyo ko­lej­ny dzieńko­lej­ny dzień w tyłdzień w tył zmyślo­nychw tył zmyślo­nych salwązmyślo­nych salwą ucieczkisalwą ucieczki dlacze­goucieczki dlacze­go krążyszdlacze­go krążysz wokółkrążysz wokół mar­twejwokół mar­twej ciszymar­twej ciszy skrzy­wioneciszy skrzy­wione pojęcieskrzy­wione pojęcie nie słuchapojęcie nie słucha rozsądkunie słucha rozsądku więcejrozsądku więcej żyjwięcej żyj two­jeżyj two­je pięknotwo­je piękno śpipiękno śpi bezwiednieśpi bezwiednie za­bija­nebezwiednie za­bija­ne co dzieńza­bija­ne co dzień ico dzień i w końcui w końcu wyśnijw końcu wyśnij na ja­wiewyśnij na ja­wie świętyna ja­wie święty senświęty sen bogasen boga oboga o człowiekuo człowieku