spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama 


spójrz-na mo­-włosy-bez­bar­wne-potargane-tak-samotne-spójrz-na mo­-oczy-bez­nadziej­nie-zielone-tak-samotne-spójrz-na mo­-rę
dooorotisspójrzna mo­jewłosybez­bar­wnepotarganetaksamotneoczybez­nadziej­niezieloneręcebez­silneobumarłena mojąduszębez­na­miętnabezbronnasamosamotnata­kasama spójrz na mo­jena mo­je włosywłosy bez­bar­wnebez­bar­wne potarganepotargane taktak samotnesamotne spójrzspójrz na mo­jena mo­je oczyoczy bez­nadziej­niebez­nadziej­nie zielonezielone taktak samotnesamotne spójrzspójrz na mo­jena mo­je ręceręce bez­silnebez­silne obumarłeobumarłe taktak samotnesamotne spójrzspójrz na mojąna moją duszęduszę bez­na­miętnabez­na­miętna bezbronnabezbronna taktak samosamo samotnasamotna ta­kata­ka sama spójrz na mo­je włosyna mo­je włosy bez­bar­wnewłosy bez­bar­wne potarganebez­bar­wne potargane takpotargane tak samotnetak samotne spójrzsamotne spójrz na mo­jespójrz na mo­je oczyna mo­je oczy bez­nadziej­nieoczy bez­nadziej­nie zielonebez­nadziej­nie zielone takzielone tak samotnetak samotne spójrzsamotne spójrz na mo­jespójrz na mo­je ręcena mo­je ręce bez­silneręce bez­silne obumarłebez­silne obumarłe takobumarłe tak samotnetak samotne spójrzsamotne spójrz na mojąspójrz na moją duszęna moją duszę bez­na­miętnaduszę bez­na­miętna bezbronnabez­na­miętna bezbronna takbezbronna tak samotak samo samotnasamo samotna ta­kasamotna ta­ka sama 

Bez­senne są no­ce samotne. -Who
bez­senne-są no­-samotne
- Nie wie­rze w miłość ! * A ja tak , spójrz tyl­ko na moich rodziców , po ty­lu la­tach zacho­wują się tak jak by do­piero co od­kry­li , że się kochają ... -nasia
 nie-wie­rze-w miłość-a ja tak- spójrz-tyl­ko-na moich-rodziców- po ty­lu-­tach-zacho­wują ę-tak-jak by do­piero
Spójrz z wysoka na pojedynczego, abstrakcyjnego człowieka, a wyda ci się cudem. Ale spójrz na rodzaj ludzki w całości, a w swej większości wyda ci się tłumem zbędnych duplikatów. -Herman Melville
spójrz-z-wysoka-na-pojedynczego-abstrakcyjnego-człowieka-a-wyda-ę-cudem-ale-spójrz-na-rodzaj-ludzki-w-całoś-a-w-swej-większoś-wyda-ę
Spójrz na swój umysł tak jak pe­dofil pat­rzy na dziecko. -Serj Tankian
spójrz-na swój-umysł-tak-jak pe­dofil-pat­rzy-na dziecko