spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama 


spójrz-na mo­-włosy-bez­bar­wne-potargane-tak-samotne-spójrz-na mo­-oczy-bez­nadziej­nie-zielone-tak-samotne-spójrz-na mo­-rę
dooorotisspójrzna mo­jewłosybez­bar­wnepotarganetaksamotneoczybez­nadziej­niezieloneręcebez­silneobumarłena mojąduszębez­na­miętnabezbronnasamosamotnata­kasama spójrz na mo­jena mo­je włosywłosy bez­bar­wnebez­bar­wne potarganepotargane taktak samotnesamotne spójrzspójrz na mo­jena mo­je oczyoczy bez­nadziej­niebez­nadziej­nie zielonezielone taktak samotnesamotne spójrzspójrz na mo­jena mo­je ręceręce bez­silnebez­silne obumarłeobumarłe taktak samotnesamotne spójrzspójrz na mojąna moją duszęduszę bez­na­miętnabez­na­miętna bezbronnabezbronna taktak samosamo samotnasamotna ta­kata­ka sama spójrz na mo­je włosyna mo­je włosy bez­bar­wnewłosy bez­bar­wne potarganebez­bar­wne potargane takpotargane tak samotnetak samotne spójrzsamotne spójrz na mo­jespójrz na mo­je oczyna mo­je oczy bez­nadziej­nieoczy bez­nadziej­nie zielonebez­nadziej­nie zielone takzielone tak samotnetak samotne spójrzsamotne spójrz na mo­jespójrz na mo­je ręcena mo­je ręce bez­silneręce bez­silne obumarłebez­silne obumarłe takobumarłe tak samotnetak samotne spójrzsamotne spójrz na mojąspójrz na moją duszęna moją duszę bez­na­miętnaduszę bez­na­miętna bezbronnabez­na­miętna bezbronna takbezbronna tak samotak samo samotnasamo samotna ta­kasamotna ta­ka sama 

Spójrz...Ja­kie piękne niebo... Ile pięknych gwiazd! Spójrz...Ja­ki piękny kwiat... Ja­ki ciepły wiatr,i dwa nasze cienie! Spójrz...-czy nie widzisz nic?! Świat mój barw pozbawiłeś! Spójrz...Le­ci ptak... I już zniknął... Tak jak Ty z mo­jego życia! -Spójrz mi w oczy. -Masz bar­dzo piękne oczy. -Ale pat­rz na nie inaczej. -Te­raz też są równie piękne jak wcześniej. -To tyl­ko powłoka, spójrz głębiej. -Nie ro­zumiem. -Wiem, mnie nikt nie ro­zumie. Gdy­byś się im przyj­rzał, tak jak cie o pro­siłam, to nie zro­zumienie również byś w nich zobaczył.Bez­senne są no­ce samotne.- Nie wie­rze w miłość ! * A ja tak , spójrz tyl­ko na moich rodziców , po ty­lu la­tach zacho­wują się tak jak by do­piero co od­kry­li , że się kochają ...Spójrz z wysoka na pojedynczego, abstrakcyjnego człowieka, a wyda ci się cudem. Ale spójrz na rodzaj ludzki w całości, a w swej większości wyda ci się tłumem zbędnych duplikatów.Spójrz na swój umysł tak jak pe­dofil pat­rzy na dziecko.