Spa­dające krop­le pożądania Me­lodia oddechu za­cis­ka dłoń Pro­wadzi do tanga słabnącym ryt­mem mo­jego serca Spoj­rze­niem zniewala wi­ruje do­tyk szeptów i oddechów Pro­wadź… wład­czą ręką drogą rozkoszy Zam­knij mnie w ob­reczy ramion. Ujarzmij! Op­leć nadgarstki Do­tykaj natchnieniem Nie pozwól złożyć skrzydeł...


spa­dają-krop­-pożądania-me­lodia-oddechu-za­cis­ka-dłoń-pro­wadzi-do tanga-słabnącym-ryt­mem-mo­jego-serca-spoj­rze­niem-zniewala
la femmespa­dającekrop­lepożądaniame­lodiaoddechuza­cis­kadłońpro­wadzido tangasłabnącymryt­memmo­jegosercaspoj­rze­niemzniewalawi­rujedo­tykszeptówi oddechówpro­wadź…wład­cząrękądrogąrozkoszyzam­knijmniew ob­reczyramionujarzmijop­lećnadgarstkido­tykajnatchnieniemniepozwólzłożyćskrzydełspa­dające krop­lekrop­le pożądaniapożądania me­lodiame­lodia oddechuoddechu za­cis­kaza­cis­ka dłońdłoń pro­wadzipro­wadzi do tangado tanga słabnącymsłabnącym ryt­memryt­mem mo­jegomo­jego sercaserca spoj­rze­niemspoj­rze­niem zniewalazniewala wi­rujewi­ruje do­tykdo­tyk szeptówszeptów i oddechówi oddechów pro­wadź…pro­wadź… wład­cząwład­czą rękąręką drogądrogą rozkoszyrozkoszy zam­knijzam­knij mniemnie w ob­reczyw ob­reczy ramionop­leć nadgarstkinadgarstki do­tykajdo­tykaj natchnieniemnatchnieniem nienie pozwólpozwól złożyćzłożyć skrzydełspa­dające krop­le pożądaniakrop­le pożądania me­lodiapożądania me­lodia oddechume­lodia oddechu za­cis­kaoddechu za­cis­ka dłońza­cis­ka dłoń pro­wadzidłoń pro­wadzi do tangapro­wadzi do tanga słabnącymdo tanga słabnącym ryt­memsłabnącym ryt­mem mo­jegoryt­mem mo­jego sercamo­jego serca spoj­rze­niemserca spoj­rze­niem zniewalaspoj­rze­niem zniewala wi­rujezniewala wi­ruje do­tykwi­ruje do­tyk szeptówdo­tyk szeptów i oddechówszeptów i oddechów pro­wadź…i oddechów pro­wadź… wład­cząpro­wadź… wład­czą rękąwład­czą ręką drogąręką drogą rozkoszydrogą rozkoszy zam­knijrozkoszy zam­knij mniezam­knij mnie w ob­reczymnie w ob­reczy ramionop­leć nadgarstki do­tykajnadgarstki do­tykaj natchnieniemdo­tykaj natchnieniem nienatchnieniem nie pozwólnie pozwól złożyćpozwól złożyć skrzydeł

Pro­wadź mnie, ale nie pozwól upaść. Jeśli się pot­knę, obiecaj, że po­możesz mi wstać. -opuszczona
pro­wadź-mnie-ale-nie pozwól-upaść-jeśli ę-pot­knę-obiecaj-że po­możesz-mi wstać