Spa­dam w dół. Ciem­no,sucho, niep­rzy­jem­nie. Ja­kaś ot­chłań ni­cości, pus­tka w pus­tce. Głucha cisza. Przes­trzeń bez śla­du życia. Tyl­ko ja. Sa­ma.Zim­no, zim­no je­dynie mnie otacza. Otu­la mnie jak często Ty, tyl­ko od Ciebie bi­je ciepło. Tu­taj jest strasznie. Jak z naj­gor­sze­go hor­ro­ru. To tyl­ko sen jed­nak mo­ja dusza jest po­dob­na. * * * inspirowane.


spa­dam-w dół-ciem­nosucho niep­rzy­jem­nie-ja­kaś ot­chłań-­coś-pus­tka-w pus­tce-głucha cisza-przes­trzeń bez-ś­
morenospa­damw dółciem­nosucho niep­rzy­jem­nieja­kaś ot­chłańni­cościpus­tkaw pus­tcegłucha ciszaprzes­trzeń bezśla­dużyciatyl­ko jasa­mazim­nozim­noje­dyniemnieotaczaotu­la mniejak częstotytyl­kood ciebiebi­jeciepłotu­taj jest straszniejak z naj­gor­sze­gohor­ro­rutosenjed­nakmo­jaduszajest po­dob­na inspirowanespa­dam w dółja­kaś ot­chłań ni­cościpus­tka w pus­tceprzes­trzeń bez śla­duśla­du życiazim­no je­dynieje­dynie mniemnie otaczaotu­la mnie jak częstojak często tytyl­ko od ciebieod ciebie bi­jebi­je ciepłojak z naj­gor­sze­go hor­ro­rutyl­ko sensen jed­nakjed­nak mo­jamo­ja duszadusza jest po­dob­na* * inspirowaneprzes­trzeń bez śla­du życiazim­no je­dynie mnieje­dynie mnie otaczaotu­la mnie jak często tytyl­ko od ciebie bi­jeod ciebie bi­je ciepłotyl­ko sen jed­naksen jed­nak mo­jajed­nak mo­ja duszamo­ja dusza jest po­dob­na* * * inspirowane

już-tyl­ko-sze­lest-tyl­ko-szmer-i-pus­tka-wiel­ka-dookoła-a-miałeś-iść-w nat­chniony-sen-i-skrzydła-miałeś-mieć-anioła