spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody.


spełło ę-mo­-marze­nie-mogę być-bliżej-ciebie-ja­ko-cichy-obserwator-pat­rzeć-jak ę-zmieniasz-jak-pro­mieniejesz-ze szczęścia
manka225spełniło sięmo­jemarze­niemogę byćbliżejciebieja­kocichyobserwatorpat­rzećjak sięzmieniaszjakpro­mieniejeszze szczęściaspełniaszna twójuśmiechnieznaj­dujęwiększejnagrodyspełniło się mo­jemo­je marze­niemogę być bliżejbliżej ciebieja­ko cichycichy obserwatorpat­rzeć jak sięjak się zmieniaszjak pro­mieniejeszpro­mieniejesz ze szczęściajak się spełniaszpat­rzeć na twójna twój uśmiechuśmiech nienie znaj­dujęznaj­duję większejwiększej nagrodyspełniło się mo­je marze­niemogę być bliżej ciebieja­ko cichy obserwatorpat­rzeć jak się zmieniaszjak pro­mieniejesz ze szczęściapat­rzeć na twój uśmiechna twój uśmiech nieuśmiech nie znaj­dujęnie znaj­duję większejznaj­duję większej nagrody

W mężczyźnie po­doba mi się to jak bar­dzo uwiel­biają spra­wiać nam przy­jem­ność i pat­rzeć jak ek­splo­duje­my na ty­siące kawałków.Kiedyś bałam się, że ten świat mnie zeżre i nic już ze mnie nie zos­ta­nie. Żad­ne ideały, marze­nia, mo­ral­ność, że będę ta­ka jak wszys­cy Ci, których nie ro­zumiem, nie to­leru­je i na których nie mogę pat­rzeć. Dziś bo­je się, że świat tak nap­rawdę nie ma nic do te­go, bo­je się, że zeżre się sama...Od wczes­nych lat życia wyrzekłem się ja­dania mięsa. Przyj­dzie czas, gdy ludzie ta­cy jak ja będą pat­rzeć na mor­dercę zwierząt tak sa­mo jak te­raz pat­rzą na mor­dercę ludzi.Po­win­no is­tnieć słowo ok­reślające mik­rosko­pijną is­kierkę nadziei, którą człowiek boi się dos­trzec w lęku, że sa­mo spoj­rze­nie ją zga­si, jak przy próbie obej­rze­nia fo­tonu. Może tyl­ko cze­kać przy niej, pat­rzeć obok niej, pat­rzeć po­za nią, aż sta­nie się dość moc­na, by zais­tnieć realnie.