spo­wita chłodem i lep­kością traw przyk­ry­ta ko­cem ut­ka­nym z od­dechu no­cy zak­ra­dam się niemo do twych łask niepew­nie po­wolut­ku żeby nie spłoszyć szep­czę cichut­ko do ciebie słowa us­ta­mi mus­kając uszka dotykam dłoń za­nurzam w gęstej czuprynie mój wzrok twój wzrok spo­tyka drżysz cały i ja drżę cała dusze chcą z nas wyskoczyć rwąc ciało do ciała by utonąć w roz­koszy  


spo­wita-chłodem-i lep­kośą-traw-przyk­ry­-ko­cem-ut­ka­nym-z od­dechu-no­cy-zak­ra­dam ę-niemo-do twych-łask-niepew­nie
papużkaspo­witachłodemi lep­kościątrawprzyk­ry­tako­cemut­ka­nymz od­dechuno­cyzak­ra­dam sięniemodo twychłaskniepew­niepo­wolut­kużebynie spłoszyćszep­częcichut­kodo ciebiesłowaus­ta­mimus­kającuszkadotykamdłońza­nurzamw gęstejczupryniemójwzroktwójspo­tykadrżyszcałyi ja drżęcaładuszechcąz naswyskoczyćrwącciałodo ciałabyutonąćw roz­koszy spo­wita chłodemchłodem i lep­kościąi lep­kością trawtraw przyk­ry­taprzyk­ry­ta ko­cemko­cem ut­ka­nymut­ka­nym z od­dechuz od­dechu no­cyno­cy zak­ra­dam sięzak­ra­dam się niemoniemo do twychdo twych łaskłask niepew­nieniepew­nie po­wolut­kupo­wolut­ku żebyżeby nie spłoszyćnie spłoszyć szep­częszep­czę cichut­kocichut­ko do ciebiedo ciebie słowasłowa us­ta­mius­ta­mi mus­kającmus­kając uszkauszka dotykamdotykam dłońdłoń za­nurzamza­nurzam w gęstejw gęstej czuprynieczuprynie mójmój wzrokwzrok twójtwój wzrokwzrok spo­tykaspo­tyka drżyszdrżysz całycały i ja drżęi ja drżę całacała duszedusze chcąchcą z nasz nas wyskoczyćwyskoczyć rwącrwąc ciałociało do ciałado ciała byby utonąćutonąć w roz­koszyw roz­koszy  spo­wita chłodem i lep­kościąchłodem i lep­kością trawi lep­kością traw przyk­ry­tatraw przyk­ry­ta ko­cemprzyk­ry­ta ko­cem ut­ka­nymko­cem ut­ka­nym z od­dechuut­ka­nym z od­dechu no­cyz od­dechu no­cy zak­ra­dam sięno­cy zak­ra­dam się niemozak­ra­dam się niemo do twychniemo do twych łaskdo twych łask niepew­niełask niepew­nie po­wolut­kuniepew­nie po­wolut­ku żebypo­wolut­ku żeby nie spłoszyćżeby nie spłoszyć szep­częnie spłoszyć szep­czę cichut­koszep­czę cichut­ko do ciebiecichut­ko do ciebie słowado ciebie słowa us­ta­misłowa us­ta­mi mus­kającus­ta­mi mus­kając uszkamus­kając uszka dotykamuszka dotykam dłońdotykam dłoń za­nurzamdłoń za­nurzam w gęstejza­nurzam w gęstej czupryniew gęstej czuprynie mójczuprynie mój wzrokmój wzrok twójwzrok twój wzroktwój wzrok spo­tykawzrok spo­tyka drżyszspo­tyka drżysz całydrżysz cały i ja drżęcały i ja drżę całai ja drżę cała duszecała dusze chcądusze chcą z naschcą z nas wyskoczyćz nas wyskoczyć rwącwyskoczyć rwąc ciałorwąc ciało do ciałaciało do ciała bydo ciała by utonąćby utonąć w roz­koszyutonąć w roz­koszy