Społeczeństwo oparte na literze prawa i nigdy nie mierzące wyżej nie jest w stanie wykorzystać pełnego zakresu ludzkich możliwości. Litera prawa jest zbyt chłodna i sformalizowana, aby mieć korzystny wpływ na społeczeństwo. Ilekroć tkanka życia przeplata się z relacjami natury prawnej, powstaje atmosfera duchowej miernoty paraliżującej najszlachetniejsze ludzkie impulsy.[...] Kiedy problem osiągnie określony poziom, myślenie [...]


społeczeństwo-oparte-na-literze-prawa-i-nigdy-nie-mierzą-wyżej-nie-jest-w-stanie-wykorzystać-pełnego-zakresu-ludzkich-możliwoś-litera-prawa
aleksander sołżenicynspołeczeństwoopartenaliterzeprawanigdyniemierzącewyżejjeststaniewykorzystaćpełnegozakresuludzkichmożliwościliterazbytchłodnasformalizowanaabymiećkorzystnywpływspołeczeństwoilekroćtkankażyciaprzeplatasięrelacjaminaturyprawnejpowstajeatmosferaduchowejmiernotyparaliżującejnajszlachetniejszeludzkieimpulsykiedyproblemosiągnieokreślonypoziommyśleniespołeczeństwo oparteoparte nana literzeliterze prawaprawa ii nigdynigdy nienie mierzącemierzące wyżejwyżej nienie jestjest ww staniestanie wykorzystaćwykorzystać pełnegopełnego zakresuzakresu ludzkichludzkich możliwościlitera prawaprawa jestjest zbytzbyt chłodnachłodna ii sformalizowanaaby miećmieć korzystnykorzystny wpływwpływ nana społeczeństwoilekroć tkankatkanka życiażycia przeplataprzeplata sięz relacjamirelacjami naturynatury prawnejpowstaje atmosferaatmosfera duchowejduchowej miernotymiernoty paraliżującejparaliżującej najszlachetniejszenajszlachetniejsze ludzkiekiedy problemproblem osiągnieosiągnie określonyokreślony poziommyślenie []społeczeństwo oparte naoparte na literzena literze prawaliterze prawa iprawa i nigdyi nigdy nienigdy nie mierzącenie mierzące wyżejmierzące wyżej niewyżej nie jestnie jest wjest w staniew stanie wykorzystaćstanie wykorzystać pełnegowykorzystać pełnego zakresupełnego zakresu ludzkichzakresu ludzkich możliwościlitera prawa jestprawa jest zbytjest zbyt chłodnazbyt chłodna ichłodna i sformalizowanaaby mieć korzystnymieć korzystny wpływkorzystny wpływ nawpływ na społeczeństwoilekroć tkanka życiatkanka życia przeplatażycia przeplata sięprzeplata się zsię z relacjamiz relacjami naturyrelacjami natury prawnejpowstaje atmosfera duchowejatmosfera duchowej miernotyduchowej miernoty paraliżującejmiernoty paraliżującej najszlachetniejszeparaliżującej najszlachetniejsze ludzkiekiedy problem osiągnieproblem osiągnie określonyosiągnie określony poziom

O, jaka to męka mieć do czynienia z cnotą nieubłaganą i zimną jak litera prawa! -Henryk Sienkiewicz
o-jaka-to-męka-mieć-do-czynienia-z-cnotą-nieubłaganą-i-zimną-jak-litera-prawa
Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka. -Heinrich Heine
walczymy-nie-o-prawa-ludzkie-dla-ludu-lecz-o-boskie-prawa-człowieka
Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin
nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Miłość jest jedyną wolnością na świecie: podnosi ona duszę na takie wysokości, że nie mają na nią żadnego wpływu ani prawa ludzkie, ani zjawiska natury. -Khalil Gibran
miłość-jest-jedyną-wolnośą-na-świecie-podnosi-ona-duszę-na-takie-wysokoś-że-nie-mają-na-ą-żadnego-wpływu-ani-prawa-ludzkie-ani-zjawiska
Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie jest podobne do gwiazd, które mają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas. -Francis
filozofowie-ustanawiają-wymyślone-prawa-i-normy-dla-utopijnych-społecznoś-ich-myślenie-jest-podobne-do-gwiazd-które-mają-ło-światła
Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami. -Karol Schmitt
istnieją-nie-tylko-prawa-człowieka-ale-także-prawa-osła-niezbywalne-prawa-osła-naczelnym-prawem-każdego-osła-jest-np-prawo-do-zabitego-lwa