Społeczeństwo składa się z dwóch wielkich klas: jedni mają więcej apetytu, drudzy więcej apetytu niż posiłków.


społeczeństwo-składa-ę-z-dwóch-wielkich-klas-jedni-mają-więcej-apetytu-drudzy-więcej-apetytu-ż-posiłków
anonimspołeczeństwoskładasiędwóchwielkichklasjednimająwięcejapetytudrudzyapetytuniżposiłkówspołeczeństwo składaskłada sięz dwóchdwóch wielkichwielkich klasjedni mająmają więcejwięcej apetytudrudzy więcejwięcej apetytuapetytu niżniż posiłkówspołeczeństwo składa sięskłada się zsię z dwóchz dwóch wielkichdwóch wielkich klasjedni mają więcejmają więcej apetytudrudzy więcej apetytuwięcej apetytu niżapetytu niż posiłkówspołeczeństwo składa się zskłada się z dwóchsię z dwóch wielkichz dwóch wielkich klasjedni mają więcej apetytudrudzy więcej apetytu niżwięcej apetytu niż posiłkówspołeczeństwo składa się z dwóchskłada się z dwóch wielkichsię z dwóch wielkich klasdrudzy więcej apetytu niż posiłków

Dziennikarze nie interesują się wiadomościami, które podają, tak jak kelnerzy nie maja apetytu na potrawy, które przynoszą.Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy.Zyskasz więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, jeśli okażesz zainteresowanie innym, niż w ciągu dwóch lat, pragnąc skłonić ludzi do zainteresowania się tobą.Bogatemu trzeba życzyć dobrego apetytu, a biednemu dóbr obiadu.Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje.Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów.