Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej.


spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
louis pasteurspoglądaćw góręsięgaćmyśląpo­zagra­nicewidzial­ne­goświatai wzno­sić sięwyżejzaw­sze wyżejspoglądać w góręsięgać myśląmyślą po­zapo­za gra­nicegra­nice widzial­ne­gowidzial­ne­go świataświata i wzno­sić sięi wzno­sić się wyżejwyżej zaw­sze wyżejsięgać myślą po­zamyślą po­za gra­nicepo­za gra­nice widzial­ne­gogra­nice widzial­ne­go światawidzial­ne­go świata i wzno­sić sięświata i wzno­sić się wyżeji wzno­sić się wyżej zaw­sze wyżejsięgać myślą po­za gra­nicemyślą po­za gra­nice widzial­ne­gopo­za gra­nice widzial­ne­go światagra­nice widzial­ne­go świata i wzno­sić sięwidzial­ne­go świata i wzno­sić się wyżejświata i wzno­sić się wyżej zaw­sze wyżejsięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­gomyślą po­za gra­nice widzial­ne­go światapo­za gra­nice widzial­ne­go świata i wzno­sić sięgra­nice widzial­ne­go świata i wzno­sić się wyżejwidzial­ne­go świata i wzno­sić się wyżej zaw­sze wyżej

Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej...Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły nieboWiel­ki naród, jak już było gdzie in­dziej po­wie­dziane, mu­si no­sić wy­soko sztan­dar swej wiary. Mu­si go no­sić tym wyżej w chwi­lach, w których władze je­go państwa nie noszą go dość wy­soko, i mu­si go dzierżyć tym moc­niej, im wy­raźniej­sze są dążności do wytrące­nia mu go z ręki.Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki.Mi­mo te­go, że już jest między ni­mi dobrze Już na zaw­sze będzie mieć w ser­cu ciężar Przek­roczyła kiedyś gra­nicę, której nig­dy nie cofnie.