Spoj­rzałam jej w oczy a ona zgwałciła mnie swoim spojrzeniem. W jed­nej chwili owładnęło mną sek­sual­ne podniecenie. Nig­dy nie ubolewałam nad tym, że jes­tem lesbą. Wi­dać było po niej, że ona też nie, na pewno.


spoj­rzałam-jej-w oczy-a-ona-zgwałła-mnie-swoim-spojrzeniem-w-jed­nej-chwili-owładnęło-mną-sek­sual­ne-podniecenie-nig­dy
angelique crueltyspoj­rzałamjejw oczyonazgwałciłamnieswoimspojrzeniemjed­nejchwiliowładnęłomnąsek­sual­nepodniecenienig­dynie ubolewałamnadtymże jes­temlesbąwi­daćbyłopo niejżeteżniena pewnospoj­rzałam jejjej w oczyona zgwałciłazgwałciła mniemnie swoimswoim spojrzeniemw jed­nejjed­nej chwilichwili owładnęłoowładnęło mnąmną sek­sual­nesek­sual­ne podniecenienig­dy nie ubolewałamnie ubolewałam nadnad tymże jes­tem lesbąwi­dać byłobyło po niejże onaona teżteż niespoj­rzałam jej w oczyw oczy a onaa ona zgwałciłaona zgwałciła mniezgwałciła mnie swoimmnie swoim spojrzeniemw jed­nej chwilijed­nej chwili owładnęłochwili owładnęło mnąowładnęło mną sek­sual­nemną sek­sual­ne podniecenienig­dy nie ubolewałam nadnie ubolewałam nad tymwi­dać było po niejże ona teżona też nie

Nig­dy nie po­win­niśmy się wstydzić przeszłości. To ona nas kształtu­je.. to dzięki niej jes­teśmy ja­cy jesteśmy... To ona jest tym co było, jest i będzie... -NieBędęJulią
nig­dy-nie po­win­śmy ę-wstydzić-przeszłoś-to-ona-nas-kształ­-to dzięki-niej-jes­teśmy-ja­cy-jesteśmy-to-ona-jest tym
Głupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej - nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania o zgodę!  -aforystokrata
głupo­- też-pra­wo-do swo­body-sek­sual­nej- nie piep­rzcie-jej-ągle-bez-py­tania-o zgodę