Spoj­rzaw­szy na Po­laków i na­puszo­ność kil­ku nieuków, jakąż mam zaw­sze chęć co prędzej coś napisać.


spoj­rzaw­szy-na po­laków-i na­puszo­ność-kil­ku-nieuków-jakąż-mam-zaw­sze-chęć-co prędzej-coś-napisać
bogdan jańskispoj­rzaw­szyna po­lakówi na­puszo­nośćkil­kunieukówjakążmamzaw­szechęćco prędzejcośnapisaćspoj­rzaw­szy na po­lakówna po­laków i na­puszo­nośći na­puszo­ność kil­kukil­ku nieukówjakąż mammam zaw­szezaw­sze chęćchęć co prędzejco prędzej coścoś napisaćspoj­rzaw­szy na po­laków i na­puszo­nośćna po­laków i na­puszo­ność kil­kui na­puszo­ność kil­ku nieukówjakąż mam zaw­szemam zaw­sze chęćzaw­sze chęć co prędzejchęć co prędzej cośco prędzej coś napisaćspoj­rzaw­szy na po­laków i na­puszo­ność kil­kuna po­laków i na­puszo­ność kil­ku nieukówjakąż mam zaw­sze chęćmam zaw­sze chęć co prędzejzaw­sze chęć co prędzej cośchęć co prędzej coś napisaćspoj­rzaw­szy na po­laków i na­puszo­ność kil­ku nieukówjakąż mam zaw­sze chęć co prędzejmam zaw­sze chęć co prędzej cośzaw­sze chęć co prędzej coś napisać

Pochłonięta głęboką me­dytacją i ref­lek­sją nad życiem przy­paliłam obiad i za­lałam łazienkę sąsiad­ce.Usłyszaw­szy do­nośne pu­kanie zaw­stydzo­na po­deszłam do drzwi.Uj­rzaw­szy wściekłą sąsiadkę usłyszałam:-Nies­te­ty są jeszcze na tym świecie ludzie kom­plet­nie poz­ba­wieni wyob­rażni i niemyślący!!!!! ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzećspróbuj mnie zrozumieć. wejść w mo­je wnętrze. uj­rzeć mo­je serce. dos­trzec mo­je marze­nia. zauważyć moją obec­ność, zaw­sze gdy jej potrzebujesz. zaw­sze, gdy wychodzę mówię: kocham cię, do zo­bacze­nia wie­czo­rem. ale... kiedyś odejdę, nag­le, bez pożeg­na­nia. szko­da życia na kłótnie, wrzas­ki. spróbuj od­puścić, gdy widzisz, że nie mam sił.Zaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie. Nie zaw­sze świadomie, ale będziemy. Jed­ność dusz Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane.