Spoj­rze­nie ... żar uwiel­bienia płomieniem og­rza­ny .... sple­ciony tęsknotą za do­tykiem ciała.. bez­bron­ny , płonący ... Prag­nieniem skąpa­ny drżących ra­mion Myśl sza­lona - Niech spłonę... w słod­kich us­tach kuszących Za­nurzo­ny Na­syco­ny ... Tobą wy­pełniony W objęciach melodii Tańcu uścis­ku ... Do­tyku ciepłej dłoni , między uda­mi ... I tyl­ko za­pach wa­nilii w oddechu.... Pachniesz mig­dałami ..  


spoj­rze­nie-żar-uwiel­bienia-płomieniem-og­rza­ny-sple­ciony-tęsknotą-za do­tykiem-ciała-bez­bron­ny- płonący
prohibitum amorspoj­rze­nieżaruwiel­bieniapłomieniemog­rza­nysple­cionytęsknotąza do­tykiemciałabez­bron­ny płonącyprag­nieniemskąpa­nydrżącychra­mionmyślsza­lona niechspłonęsłod­kichus­tachkuszącychza­nurzo­nyna­syco­nytobąwy­pełnionyobjęciachmelodiitańcuuścis­kudo­tykuciepłejdłoni międzyuda­mityl­koza­pachwa­niliiw oddechupachnieszmig­dałami spoj­rze­nieżarżar uwiel­bieniauwiel­bienia płomieniempłomieniem og­rza­nyog­rza­nysple­cionysple­ciony tęsknotątęsknotą za do­tykiemza do­tykiem ciała płonącyprag­nieniemprag­nieniem skąpa­nyskąpa­ny drżącychdrżących ra­mionra­mion myślmyśl sza­lona niech spłonęspłonę ww słod­kichsłod­kich us­tachus­tach kuszącychkuszących za­nurzo­nyza­nurzo­ny na­syco­nyna­syco­nytobątobą wy­pełnionywy­pełniony ww objęciachobjęciach melodiimelodii tańcutańcu uścis­kuuścis­kudo­tykudo­tyku ciepłejciepłej dłoni między uda­miuda­mii tyl­kotyl­ko za­pachza­pach wa­niliiwa­nilii w oddechupachniesz mig­dałamimig­dałamispoj­rze­nie żarżar uwiel­bieniażar uwiel­bienia płomieniemuwiel­bienia płomieniem og­rza­nypłomieniem og­rza­nysple­ciony tęsknotąsple­ciony tęsknotą za do­tykiemtęsknotą za do­tykiem ciała płonący prag­nieniemprag­nieniem skąpa­nyprag­nieniem skąpa­ny drżącychskąpa­ny drżących ra­miondrżących ra­mion myślra­mion myśl sza­lona niech spłonę wspłonę w słod­kichw słod­kich us­tachsłod­kich us­tach kuszącychus­tach kuszących za­nurzo­nykuszących za­nurzo­ny na­syco­nyza­nurzo­ny na­syco­nyna­syco­ny tobątobą wy­pełnionytobą wy­pełniony wwy­pełniony w objęciachw objęciach melodiiobjęciach melodii tańcumelodii tańcu uścis­kutańcu uścis­kuuścis­ku do­tykudo­tyku ciepłejdo­tyku ciepłej dłoni między uda­miuda­mi ii tyl­koi tyl­ko za­pachtyl­ko za­pach wa­niliiza­pach wa­nilii w oddechupachniesz mig­dałami

Całuję us­ta i szyję - marząc, że to pier­si twoje. Całuję ramiona - śniąc o udach twoich. Całuję łono - tu śnić nie chcę wcale. Tu roz­pa­lić zmysły two­je chcę. Niech fa­la gorąca twe ciało zaleje. Niech płomieniem bucha ak­sa­mit­na róża. Drżyj, prag­nieniem wielkim. Prag­nij drżenia jeszcze. Prag­nij mej ochoty, zechciej też pieszczoty. Zechciej się zapomnieć, złączyć w jed­no, ciała. Wspólnie drżeć przez chwilę, ułamek tak krótki, co by­wa wiecznością.cicho zat­ra­cam się w krzy­wiźnie twe­go ciała tonę w ciep­le ra­mion ukołysa­ny szeptem ginę otoczo­ny gład­kością ud zes­po­lony z tobą jed­no ciało wspólny oddech upa­jam się tym de­likat­ny rytm nas unosi pod­da­ni te­mu poz­by­wamy się wstydu czas się zatrzymał jes­teśmy tyl­ko my nasze sple­cione ciała i żar zachłan­ne pocałunki krwa­we bruz­dy na plecach ury­wane słowa i oddech nie ma nic jes­teśmy my Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035  Sko­ro tak niewiele wys­tar­czyło zbun­to­wanym aniołom, by zmienić żar uwiel­bienia i po­kory w żar pychy i bun­tu, cóż po­wie­dzieć o is­to­cie ludzkiej? Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą Poez­ja do­tyku płynie spod je­go palców gdy ciało mo­je drżeniem odpowiada... W czułości ra­mion uścisku tonę ma­leńka dro­bina w objęciach bez­pie­cznych wszechświata...