Spoj­rzeć w two­je ciem­ne oczy, po raz ko­lej­ny ulec twej urodzie. Wejść w głąb two­jej duszy, spra­wić że zat­ra­cisz się w ot­chłani niesa­mowi­tej przyjemności. Kochać cię.


spoj­rzeć-w two­-ciem­ne-oczy-po raz-ko­lej­ny-ulec-twej-urodzie-wejść-w głąb-two­jej-duszy-spra­wić-że zat­ra­cisz ę
mocilyspoj­rzećw two­jeciem­neoczypo razko­lej­nyulectwejurodziewejśćw głąbtwo­jejduszyspra­wićże zat­ra­cisz sięw ot­chłaniniesa­mowi­tejprzyjemnościkochaćcięspoj­rzeć w two­jew two­je ciem­neciem­ne oczypo raz ko­lej­nyko­lej­ny uleculec twejtwej urodziewejść w głąbw głąb two­jejtwo­jej duszyspra­wić że zat­ra­cisz sięże zat­ra­cisz się w ot­chłaniw ot­chłani niesa­mowi­tejniesa­mowi­tej przyjemnościkochać cięspoj­rzeć w two­je ciem­new two­je ciem­ne oczypo raz ko­lej­ny ulecko­lej­ny ulec twejulec twej urodziewejść w głąb two­jejw głąb two­jej duszyspra­wić że zat­ra­cisz się w ot­chłaniże zat­ra­cisz się w ot­chłani niesa­mowi­tejw ot­chłani niesa­mowi­tej przyjemności

Jest tak wiele rzeczy które niesa­mowi­cie pop­ra­wiają nas­trój, mu­simy się tyl­ko bar­dziej szczegółowo przyj­rzeć światu. -daniello
jest-tak-wiele-rzeczy-które-niesa­mowi­cie-pop­ra­wiają-nas­trój-mu­simy ę-tyl­ko-bar­dziej-szczegółowo-przyj­rzeć-światu
To in­try­gująco-niesa­mowi­te uczu­cie kiedy leżymy obok siebie i nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili. -sprawdzsam
to in­try­gująco-niesa­mowi­te-uczu­cie-kiedy-żymy-obok-siebie-i nag­-obierasz-w słowa-to o czym-po­myśłam-dokład­nie-w tej ­mej
Mu­zyka to nap­rawdę moc­ny nar­ko­tyk. Może cię zat­ruć, pod­nieść na duchu lub spra­wić, że roz­cho­rujesz się, nie wiedząc dlaczego. -Adam Neste
mu­zyka-to nap­rawdę-moc­ny-nar­ko­tyk-może ę-zat­ruć-pod­nieść-na duchu-lub-spra­wić-że roz­cho­rujesz-ę-nie wiedząc