Spokój domowy ma swoją cenę.


spokój-domowy-swoją-cenę
margaret mitchellspokójdomowyswojącenęspokój domowydomowy mama swojąswoją cenęspokój domowy madomowy ma swojąma swoją cenęspokój domowy ma swojądomowy ma swoją cenęspokój domowy ma swoją cenę

Upieranie w każdej sytuacji przy własnym stanowisku ma swoją cenę, a jest nią nasz wewnętrzny spokój.Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę.Praca jest takim samym towarem jak każdy inny i cenę jej określają ściśle te same prawa, co cenę każdego innego towaru.Wielu z nas w małżeństwie znajduje wszelkie narzędzia tortur, a niekiedy nawet ma do dyspozycji małe piekło na użytek domowy.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.