Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ...


spokój-ducha-do­cenisz-gdy-go stra­cisz-ale-gdy-stra­cisz-ducha-spo­koju-nie zaz­nasz
cykamspokójduchado­ceniszgdygo stra­ciszalestra­ciszduchaspo­kojunie zaz­naszspokój duchaducha do­ceniszgdy go stra­ciszale gdygdy stra­ciszstra­cisz duchaspo­koju nie zaz­nasznie zaz­naszspokój ducha do­ceniszale gdy stra­ciszgdy stra­cisz duchaspo­koju nie zaz­naszale gdy stra­cisz ducha

Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko.Gu­bisz ziar­no - stra­cisz owoc.Um­rzesz nie wiedząc Co tra­cisz każde­go dnia Po­der­wij ducha.Kiedy od­po­wied­nia dłoń trzy­ma cię za rękę w żadną burzę nie stra­cisz głowy. Z cyk­lu po­wieści To po­kole­nie kre­tynów ... in­terne­towa era. Wiem co by się z wa­mi stało gdy­by komórki wam po­zabierać ... Zaczęli­byście walić głowa­mi w ściany jak zombie. A 'im' właśnie o to chodzi i tak to się pew­nie skończy. Techni­ka wciąż ro­bi postęp i sprzy­ja skraj­ne­mu lenistwu. Do ne­ta odetną Ci dostęp i stra­cisz w se­kun­dzie wszystko. A kiedy się wokół rozejrzysz to uj­rzysz szwad­ro­ny śmierci i uciec im w sta­nie nie będziesz, bo będą dosłow­nie wszędzie.Na­wet gdy tra­cisz głowę nie trać twarzy.