Sposób, w ja­ki ludzie się po­ruszają, to ich rucho­ma autobiografia.


sposób-w ja­ki-ludzie ę-po­ruszają-to ich-rucho­-autobiografia
gerry spencesposóbw ja­kiludzie siępo­ruszająto ichrucho­maautobiografiaw ja­ki ludzie sięludzie się po­ruszająto ich rucho­marucho­ma autobiografiaw ja­ki ludzie się po­ruszająto ich rucho­ma autobiografia

Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi.Ludzie po­ruszają się po wy­tyczo­nych przez los al­bo przez­nacze­nie - obojętnie jak to naz­wać - tra­sach. Na mgnienie oka krzyżują się one z naszy­mi i idą da­lej.Bar­dziej niż rzad­ko i tyl­ko nieliczni zos­tają na dłużej i chcą iść naszy­mi tra­sami.Zdarzają się jed­nak i ta­cy, którzy zais­tnieją wys­tar­cza­jaco długo, aby chciało się ich zat­rzy­mać. Ale oni idą dalej.Wstydliwość, skromność - po co? Mężczyźni są wszyscy jednacy, żądni rozwiązłości i zepsuci; zwabić ich tym, w czym się lubują, to jeszcze najlepszy sposób utrzymania ich.Ludzie godzą się, by śmiano się z ich dow­ci­pu, ale nie z ich głupoty.Je­dynie ludzie ak­tywni oraz ich zmysł wal­ki i bez­względność pchają życie do przo­du, ale tyl­ko ludzie bier­ni, ich cier­pli­wość i dob­roć pod­trzy­mują je i spra­wiają, że jest możli­we i do zniesienia.Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to