Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania


sposobem-na-zaczęcie-jest-skończenie-mówienia-i-podjęcie-działania
walt disneysposobemnazaczęciejestskończeniemówieniapodjęciedziałaniasposobem nana zaczęciezaczęcie jestjest skończenieskończenie mówieniamówienia ii podjęciepodjęcie działaniasposobem na zaczęciena zaczęcie jestzaczęcie jest skończeniejest skończenie mówieniaskończenie mówienia imówienia i podjęciei podjęcie działaniasposobem na zaczęcie jestna zaczęcie jest skończeniezaczęcie jest skończenie mówieniajest skończenie mówienia iskończenie mówienia i podjęciemówienia i podjęcie działaniasposobem na zaczęcie jest skończeniena zaczęcie jest skończenie mówieniazaczęcie jest skończenie mówienia ijest skończenie mówienia i podjęcieskończenie mówienia i podjęcie działania

Ludzie, łącząc się między sobą, narzucają sobie taki czy inny sposób bycia, mówienia, działania; i każdy zniekształca innych, będąc zarazem przez nich zniekształcany. To wszystko dokonywa się poprzez Formę.Przeciwieństwem mówienia nie jest słuchanie, przeciwieństwem mówienia jest czekanie.Mam chyba ogromny mózg: czasem podjęcie decyzji zajmuje mi cały tydzień.Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy.wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście.Dyplomacja to umiejętność mówienia komuś, że jest kretynem, w taki sposób, by odebrał to jako komplement.