Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.


spot­ka­nie-ko­goś-ko­go-po­kocha ę-z wza­jem­nośą-jest wspa­niałym-uczu­ciem-ale spot­ka­nie-brat­niej-duszy-jest uczu­ciem
cecelia ahernspot­ka­nieko­gośko­gopo­kocha sięz wza­jem­nościąjest wspa­niałymuczu­ciemale spot­ka­niebrat­niejduszyjest uczu­ciemchy­bajeszczewspa­nial­szymbrat­nia duszato ktośktoro­zumiecięle­piejniżkto­kol­wiekin­nykochabar­dziejbędzieprzyto­biezaw­szebezwzględuna wszys­tkopo­dob­no nicnie trwawie­czniealeja moc­nowierzęw toże cza­samimiłośćtrwana­wetwte­dykiedyukocha­naoso­baodejdziespot­ka­nie ko­gośko­go po­kocha siępo­kocha się z wza­jem­nościąjest wspa­niałym uczu­ciemale spot­ka­nie brat­niejbrat­niej duszyduszy jest uczu­ciemjest uczu­ciem chy­bachy­ba jeszczejeszcze wspa­nial­szymbrat­nia dusza to ktośkto ro­zumiero­zumie cięcię le­piejle­piej niżniż kto­kol­wiekkto­kol­wiek in­nykocha cięcię bar­dziejbar­dziej niżniż kto­kol­wiekkto­kol­wiek in­nybędzie przyprzy to­bieto­bie zaw­szebez względuwzględu na wszys­tkopo­dob­no nic nie trwanie trwa wie­cznieale ja moc­noja moc­no wierzęwierzę w toże cza­sami miłośćmiłość trwatrwa na­wetna­wet wte­dykiedy ukocha­naukocha­na oso­baoso­ba odejdzieko­go po­kocha się z wza­jem­nościąale spot­ka­nie brat­niej duszybrat­niej duszy jest uczu­ciemduszy jest uczu­ciem chy­bajest uczu­ciem chy­ba jeszczechy­ba jeszcze wspa­nial­szymkto ro­zumie cięro­zumie cię le­piejcię le­piej niżle­piej niż kto­kol­wiekniż kto­kol­wiek in­nykocha cię bar­dziejcię bar­dziej niżbar­dziej niż kto­kol­wiekniż kto­kol­wiek in­nybędzie przy to­bieprzy to­bie zaw­szebez względu na wszys­tkopo­dob­no nic nie trwa wie­cznieale ja moc­no wierzęja moc­no wierzę w toże cza­sami miłość trwamiłość trwa na­wettrwa na­wet wte­dykiedy ukocha­na oso­baukocha­na oso­ba odejdzie

W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski
w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas
Przy­jaźń jest cen­niej­szym uczu­ciem, bo trwa dłużej niż prze­lot­ne zakochanie. -Margit Sandemo
przy­jaźń-jest cen­niej­szym-uczu­ciem-bo trwa-dłużej-ż-prze­lot­ne-zakochanie
Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Kocha się nie za co­kol­wiek, ale po­mimo wszys­tko kocha się za nic. -Jan Twardowski
kocha ę-nie za co­kol­wiek-ale-po­mimo-wszys­tko-kocha ę-za nic