Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi...


spot­kać-ludzi-którzy-czują-to ­mo-co my i tak-­mo-od­bierają-świat- to naj­większe-sczęście-na ziemi
jan nepomucen kamińskispot­kaćludziktórzyczująto sa­moco my i taksa­mood­bierająświat to naj­większesczęściena ziemispot­kać ludziktórzy czujączują to sa­moto sa­mo co my i takco my i tak sa­mosa­mo od­bierająod­bierają świat to naj­większe sczęściesczęście na ziemiktórzy czują to sa­moczują to sa­mo co my i takto sa­mo co my i tak sa­moco my i tak sa­mo od­bierająsa­mo od­bierają świat to naj­większe sczęście na ziemiktórzy czują to sa­mo co my i takczują to sa­mo co my i tak sa­moto sa­mo co my i tak sa­mo od­bierająco my i tak sa­mo od­bierają światktórzy czują to sa­mo co my i tak sa­moczują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierająto sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat

Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek
im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te
Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who
być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica