Spotkać dobrego przyjaciela to jakby znaleźć się w domu, to tak jakby przytulić się do mamy. Przy nim czuję się bezpiecznie i nie muszę się bronić. Przy nim jest mi dobrze, bo wiem, że ktoś mnie kocha.


spotkać-dobrego-przyjaciela-to-jakby-znaleźć-ę-w-domu-to-tak-jakby-przytulić-ę-do-mamy-przy-nim-czuję-ę-bezpiecznie-i-nie-muszę-ę-bronić
arnold r. beisserspotkaćdobregoprzyjacielatojakbyznaleźćsiędomutakprzytulićdomamyprzynimczujębezpiecznieniemuszębronićjestmidobrzebowiemżektośmniekochaspotkać dobregodobrego przyjacielajakby znaleźćznaleźć sięw domutak jakbyjakby przytulićprzytulić sięsię dodo mamyprzy nimnim czujęczuję sięsię bezpieczniebezpiecznie ii nienie muszęmuszę sięsię bronićprzy nimnim jestjest mimi dobrzebo wiemże ktośktoś mniemnie kochaspotkać dobrego przyjacielaprzyjaciela to jakbyjakby znaleźć sięznaleźć się wsię w domutak jakby przytulićjakby przytulić sięprzytulić się dosię do mamyprzy nim czujęnim czuję sięczuję się bezpieczniesię bezpiecznie ibezpiecznie i niei nie muszęnie muszę sięmuszę się bronićprzy nim jestnim jest mijest mi dobrzeże ktoś mniektoś mnie kocha

Czuję się jak w filmie. W fil­mie w którym muszę grać choć nikt mnie nie py­tał o zda­nie. Chcąc nie chcąc gram w nim. Naj­gor­sze jest to że nie znam sce­nariusz i nie wiem jak się skończy. I nie mogę oto spy­tać reżyse­ra bo nie mam pojęcia kto nim jest .By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Kiedy mogę zasnąć przy To­bie, od­da­jesz mi cząstkę siebie Da­jesz mi ciepło i spra­wiasz, że czuję się bezpiecznie Wiem, że tej no­cy cze­kają mnie tyl­ko piękne sny A kiedy się budzę, widzę Anioła Da­jesz mi swój uśmiech i blask Do­dajesz sił na walkę z codziennością...Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który nie na­zywa się nim, a nim jest.Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się!