Spróbuj być mną, pos­taw się w mej jakże udręczo­nej sy­tuac­ji, Księże Ba­jeczny. Poczuj skruszo­ne ser­ce w pier­si, jak try­liard odłamków szkła na skórze! Ależ głupia jes­tem, tyś te­go nie zro­zumiesz. Nie czu­jesz nicze­go, Two­ja oso­ba sko­rupą tyl­ko jest. Pus­ta żeś w środ­ku jest! 


spróbuj-być-mną-pos­taw ę-w mej-jakże-udręczo­nej-sy­tuac­ji-księże-ba­jeczny-poczuj skruszo­ne-ser­-w pier­-jak try­liard
alwaysthesamespróbujbyćmnąpos­taw sięw mejjakżeudręczo­nejsy­tuac­jiksiężeba­jecznypoczuj skruszo­neser­cew pier­sijak try­liardodłamkówszkłana skórzeależgłupiajes­temtyśte­gonie zro­zumiesznie czu­jesznicze­gotwo­jaoso­basko­rupątyl­kojestpus­ta żeśw środ­kujest spróbuj byćbyć mnąpos­taw się w mejw mej jakżejakże udręczo­nejudręczo­nej sy­tuac­jiksięże ba­jecznypoczuj skruszo­ne ser­ceser­ce w pier­sijak try­liard odłamkówodłamków szkłaszkła na skórzeależ głupiagłupia jes­temtyś te­gote­go nie zro­zumiesznie czu­jesz nicze­gotwo­ja oso­baoso­ba sko­rupąsko­rupą tyl­kotyl­ko jestpus­ta żeś w środ­kuspróbuj być mnąpos­taw się w mej jakżew mej jakże udręczo­nejjakże udręczo­nej sy­tuac­jipoczuj skruszo­ne ser­ce w pier­sijak try­liard odłamków szkłaodłamków szkła na skórzeależ głupia jes­temtyś te­go nie zro­zumiesztwo­ja oso­ba sko­rupąoso­ba sko­rupą tyl­kosko­rupą tyl­ko jest

Załóż mo­je bu­ty,zo­bacz jak to jest byc mną. Może wte­dy zro­zumiesz,że źle mnie oceniałeś... -anja
załóż-mo­-bu­tyzo­bacz-jak to jest byc-mną-może-wte­dy-zro­zumieszże-ź-mnie-oceniałeś
Kiedy nie ma Go blis­ko, czu­jesz taką piep­rzoną pus­tkę, jak­by odeb­ra­no Ci ka­wałek Ciebie i wiesz, że nic nie możesz z tym zro­bić, bo On prze­cież jest tak daleko.. -Lanni
kiedy-nie  go blis­ko-czu­jesz-taką-piep­rzoną-pus­tkę-jak­by-odeb­ra­no-ci ka­wałek-ciebie-i wiesz-że nic-nie możesz-z tym
O Sza­leństwo, jakże twoim jestem, Tyś mi światłem w błędnych mro­kach nocy: Tyś mi SŁOWEM, a ja tyl­ko gestem, Zniechęce­nia ges­tem i niemocy... -Tadeusz Boy-Żeleński
o sza­ństwo-jakże-twoim-jestem-tyś-mi światłem-w błędnych-mro­kach-nocy-tyś-mi sŁowem-a ja tyl­ko-gestem-zniechę­nia-ges­tem