Spróbuj odzys­kać szczęście, które masz w so­bie. Po­myśl o całym pięknie, które cię otacza. I bądź szczęśliwym.


spróbuj-odzys­kać-szczęście-które-masz-w so­bie-po­myśl-o całym-pięknie-które-ę-otacza-i-bądź-szczęśliwym
poznajprawdęspróbujodzys­kaćszczęściektóremaszw so­biepo­myślo całympiękniecięotaczabądźszczęśliwymspróbuj odzys­kaćodzys­kać szczęściektóre maszmasz w so­biepo­myśl o całymo całym piękniektóre cięcię otaczai bądźbądź szczęśliwymspróbuj odzys­kać szczęściektóre masz w so­biepo­myśl o całym piękniektóre cię otaczai bądź szczęśliwym

I zro­zumiałam, że zna­lazłam się na Ziemi, żeby odzys­kać ka­wałek nieba, które­go nig­dy nie poznałam.Podczas gdy sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz, szczęście oznacza, że potrafisz się cieszyć z rzeczy, które masz.Przed ślubem zdawało się jej, że go kocha, ale oczekiwane szczęście nie nadeszło. „Pomyliłam się więcPop­rzy­siągłem so­bie, że będę używał wszel­kich po­siada­nych zdol­ności, aby czy­nić dob­ro i prze­ciw­działać złu, wspierać to, co w ludziach naj­lep­sze, pra­cować w ce­lu uwol­nienia ich z więzień, które so­bie sa­mi stworzy­li, oraz w ce­lu zwal­cza­nia sys­temów, które niszczą nadzieje na ludzkie szczęście i sprawiedliwość.Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach.