Spróbuj sześć razy z rzędu z panną mówić - już możesz ślubny garnitur zamówić!


spróbuj-sześć-razy-z-rzę-z-panną-mówić-już-możesz-ślubny-garnitur-zamówić
george gordon byronspróbujsześćrazyrzędupannąmówićjużmożeszślubnygarniturzamówićspróbuj sześćsześć razyrazy zz rzędurzędu zz pannąpanną mówićmówićjużjuż możeszmożesz ślubnyślubny garniturgarnitur zamówićspróbuj sześć razysześć razy zrazy z rzęduz rzędu zrzędu z pannąz panną mówićpanną mówićjuż możeszjuż możesz ślubnymożesz ślubny garniturślubny garnitur zamówićspróbuj sześć razy zsześć razy z rzędurazy z rzędu zz rzędu z pannąrzędu z panną mówićz panną mówićjuż możesz ślubnyjuż możesz ślubny garniturmożesz ślubny garnitur zamówićspróbuj sześć razy z rzędusześć razy z rzędu zrazy z rzędu z pannąz rzędu z panną mówićrzędu z panną mówićjuż możesz ślubny garniturjuż możesz ślubny garnitur zamówić

Jest w nas wszystkich zdolność jasnowidzenia w sprawach od dawna rozstrzygniętych. Zawsze umiemy zająć słusznie stanowisko w walce, której dalszy ciąg jest już dobrze znany. Ale spróbuj braciszku, spróbuj aniołku, spróbuj przylaszczko ty moja, zająć stanowisko w sprawie, która rozgrywa się teraz w twojej obecności. Spróbuj, słodka dziecino, spróbuj krówko boża, wybierać bez pewności, co jutro przyniesie. Zobaczysz, że to nie takie proste jak wybór z bezpiecznego dystansu lat i to lat przeżytych przez kogo innego.Raz pe­wien chłopiec, dwie młode panienki. Klepnął trzy razy, w czte­ry literki. Z piątki w twarz dostał, sześć ra­zy w policzek. Siódme­go uniknął, bo ko­ziołka fiknął.Spróbuj powiedzieć to nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham.Jeśli zechcesz um­rzeć, możesz w każdej chwi­li. Po pros­tu spróbuj.Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić.Będziesz mógł degenerować się i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł oderwać się i mocą swego ducha wznieść do rzędu istot boskich.