Spra­wa nie jest pros­ta Iść i przepędzić Czy usiąść i po­zos­tać Czy wyt­knąć pal­cem Grzechy podłe Bo świadome Czy wy­kazać miłosier­dziem Wy­baczyć I po­now­nie być zdradzo­nym Czy wojnę toczyć Prze­ciw bliźnim Jeszcze swoim Czy dzielić na sor­ty I syczeć W pos­tbol­sze­wic­kie oczy Od­sunąć po­gardę Wiedzę i lo­gikę I po­dać rękę Is­ka­riocie Czy­li Ju­daszo­wi A po­tem podzielić Tra­giczne lo­sy Troi 


spra­wa-nie jest pros­-iść-i przepędzić-czy-usiąść-i po­zos­ć-czy-wyt­knąć-pal­cem-grzechy-podłe-bo-świadome-czy-wy­kazać
rozarspra­wanie jest pros­taiśći przepędzićczyusiąśći po­zos­taćwyt­knąćpal­cemgrzechypodłeboświadomewy­kazaćmiłosier­dziemwy­baczyćpo­now­niebyćzdradzo­nymwojnętoczyćprze­ciwbliźnimjeszczeswoimdzielićna sor­tysyczećpos­tbol­sze­wic­kieoczyod­sunąćpo­gardęwiedzęi lo­gikępo­daćrękęis­ka­riocieczy­liju­daszo­wipo­tempodzielićtra­gicznelo­sytroi spra­wa nie jest pros­tanie jest pros­ta iśćiść i przepędzići przepędzić czyczy usiąśćusiąść i po­zos­taći po­zos­tać czyczy wyt­knąćwyt­knąć pal­cempal­cem grzechygrzechy podłepodłe bobo świadomeświadome czyczy wy­kazaćwy­kazać miłosier­dziemmiłosier­dziem wy­baczyćwy­baczyć ii po­now­niepo­now­nie byćbyć zdradzo­nymzdradzo­nym czyczy wojnęwojnę toczyćtoczyć prze­ciwprze­ciw bliźnimbliźnim jeszczejeszcze swoimswoim czyczy dzielićdzielić na sor­tyna sor­ty ii syczećsyczeć ww pos­tbol­sze­wic­kiepos­tbol­sze­wic­kie oczyoczy od­sunąćod­sunąć po­gardępo­gardę wiedzęwiedzę i lo­gikęi lo­gikę ii po­daćpo­dać rękęrękę is­ka­riocieis­ka­riocie czy­liczy­li ju­daszo­wipo­tem podzielićpodzielić tra­gicznetra­giczne lo­sylo­sy troi spra­wa nie jest pros­ta iśćnie jest pros­ta iść i przepędzićiść i przepędzić czyi przepędzić czy usiąśćczy usiąść i po­zos­taćusiąść i po­zos­tać czyi po­zos­tać czy wyt­knąćczy wyt­knąć pal­cemwyt­knąć pal­cem grzechypal­cem grzechy podłegrzechy podłe bopodłe bo świadomebo świadome czyświadome czy wy­kazaćczy wy­kazać miłosier­dziemwy­kazać miłosier­dziem wy­baczyćmiłosier­dziem wy­baczyć iwy­baczyć i po­now­niei po­now­nie byćpo­now­nie być zdradzo­nymbyć zdradzo­nym czyzdradzo­nym czy wojnęczy wojnę toczyćwojnę toczyć prze­ciwtoczyć prze­ciw bliźnimprze­ciw bliźnim jeszczebliźnim jeszcze swoimjeszcze swoim czyswoim czy dzielićczy dzielić na sor­tydzielić na sor­ty ina sor­ty i syczeći syczeć wsyczeć w pos­tbol­sze­wic­kiew pos­tbol­sze­wic­kie oczypos­tbol­sze­wic­kie oczy od­sunąćoczy od­sunąć po­gardęod­sunąć po­gardę wiedzępo­gardę wiedzę i lo­gikęwiedzę i lo­gikę ii lo­gikę i po­daći po­dać rękępo­dać rękę is­ka­riocierękę is­ka­riocie czy­liis­ka­riocie czy­li ju­daszo­wiju­daszo­wi a po­tema po­tem podzielićpo­tem podzielić tra­gicznepodzielić tra­giczne lo­sytra­giczne lo­sy troi 

UCZĘ SIĘ... Jes­teś moim wyśnionym wierszem próbuję opuszka­mi palców od­czy­tać wier­sz jeszcze nie napisany. Na­pew­no każde słowo grą twych mięśni po­masuję de­likat­nym ruchem muszę się prze­konać czy jes­teś praw­dzi­wy czy wyśnionym wierszem? Uczę się poz­na­wania znaków na tobie gdzie pos­ta­wić znak zapytania wykrzyknik czy kropkę nad i uczę się... Jak się przekonam od­szu­kam Ciebie i wiersz. E.G kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem Cza­sami war­to dać ob­ce­mu człowieko­wi po­moc­ne­go pal­ca - wte­dy okaże się czy upier­dzieli ci całą rękę, czy uściśnie dłoń.Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...