Spraw, abym poznał siebie, spraw abym poznał Ciebie.


spraw-abym-poznał-siebie-spraw-abym-poznał-ciebie
augustyn Śwsprawabympoznałsiebiesprawciebieabym poznałpoznał siebiespraw abymabym poznałpoznał ciebieabym poznał siebiespraw abym poznałabym poznał ciebiespraw abym poznał ciebie

Kto w swym życiu poznał nawet sto kobiet, może w ogóle nie poznał miłości.Boże! Proszę, daj mi siłę, abym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie mogę; od­wagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym pot­ra­fił odróżnić jed­no od drugiego.Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę; daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego.Po­każ mi siebie, dość już tej szaty Po­każ mi proszę blask Two­je­go ciała. Spraw by me no­gi były jak z waty. Spraw by reszta liczyć się przestała Boże użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.Wielkich ludzi od wszelkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw - sam nas tego uczy.