Sprawdzianem naszej godności narodowej będzie to, czy potrafimy przyzwyczaić się do myśli, że rokowania nie są konfliktami, w których chodzi o zwycięstwo lub klęskę.


sprawdzianem-naszej-godnoś-narodowej-będzie-to-czy-potrafimy-przyzwyczaić-ę-do-myśli-że-rokowania-nie-są-konfliktami-w-których-chodzi-o
john fitzgerald kennedysprawdzianemnaszejgodnościnarodowejbędzietoczypotrafimyprzyzwyczaićsiędomyśliżerokowanianiekonfliktamiktórychchodzizwycięstwolubklęskęsprawdzianem naszejnaszej godnościgodności narodowejnarodowej będzieczy potrafimypotrafimy przyzwyczaićprzyzwyczaić sięsię dodo myśliże rokowaniarokowania nienie sąsą konfliktamiw którychktórych chodzichodzi oo zwycięstwozwycięstwo lublub klęskęsprawdzianem naszej godnościnaszej godności narodowejgodności narodowej będzieczy potrafimy przyzwyczaićpotrafimy przyzwyczaić sięprzyzwyczaić się dosię do myśliże rokowania nierokowania nie sąnie są konfliktamiw których chodziktórych chodzi ochodzi o zwycięstwoo zwycięstwo lubzwycięstwo lub klęskę

Jeśli żyjesz dość długo, spostrzegasz, iż każ zwycięstwo obraca się w klęskę.Eses­manów obo­wiązu­je jed­na pod­sta­wowa za­sada. Mu­simy postępo­wać uczci­wie, przyz­woicie, lo­jal­nie i ko­leżeńsko wyłącznie wo­bec ludzi naszej krwi. Nie ob­chodzi mnie ani na jotę los Ros­ja­nina czy Czecha. Od in­nych na­rodów weźmiemy to, co dla naszej krwi przed­sta­wia pewną war­tość, po­rywając, jeżeli to będzie ko­nie­czne, ich dzieci i wycho­wując je tu, pośród nas.Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta.Bo czy chodzi o Pol­skę niepod­ległą, czy o ob­ronę praw człowieka i oby­wate­la, czy o soc­ja­lizm, to prze­cież prze­de wszys­tkim liczą się ludzie, których lu­biłem, za­pamiętałem, którym po­mogłem żyć.Ubranie - nikt w to nie wątpi - jest sumą znaków, za pomocą których przekazujemy otoczeniu informacje o naszych zarobkach, sytuacji materialnej, a również o naszej rzeczywistej lub wyimaginowanej roli w społeczeństwie.Sprawa nasza jest słuszna. Wróg będzie rozgromiony. Zwycięstwo będzie do nas należeć.