Sprawiedliwość i uczciwość są stałymi uciekinierami z obozu zwycięzców.


sprawiedliwość-i-uczciwość-są-stałymi-uciekinierami-z-obozu-zwycięzców
simone weilsprawiedliwośćuczciwośćstałymiuciekinieramiobozuzwycięzcówsprawiedliwość ii uczciwośćuczciwość sąsą stałymistałymi uciekinieramiuciekinierami zz obozuobozu zwycięzcówsprawiedliwość i uczciwośći uczciwość sąuczciwość są stałymisą stałymi uciekinieramistałymi uciekinierami zuciekinierami z obozuz obozu zwycięzcówsprawiedliwość i uczciwość sąi uczciwość są stałymiuczciwość są stałymi uciekinieramisą stałymi uciekinierami zstałymi uciekinierami z obozuuciekinierami z obozu zwycięzcówsprawiedliwość i uczciwość są stałymii uczciwość są stałymi uciekinieramiuczciwość są stałymi uciekinierami zsą stałymi uciekinierami z obozustałymi uciekinierami z obozu zwycięzców

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.Jedność przywrócić i prawdziwość: Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość.Porażka inspiruje zwycięzców. To jest ich największy sekretNa gruzach ilu świętości zatknięte są sztandary wszystkich zwycięzców!Pycha - to karłów zbuntowanych siła. Wawrzyn jej zwycięzców - na krótko - wawrzynem.